Blog Detail

Damanhuri Hírlevél 2019. január

Selmeci Csongor 2019. február 3. 0 comments 0

(A fordítás az olasz nyelvű Hírlevél alapján készült.)

Damanhur a világ minden tájáról származó, különféle életkorú művészekből, spirituális kutatókból és praktikus álmodozókból álló közösség, akik együtt építették fel az Emberiség Templomait.

 

A harcos benned van

 

Beléptünk immár az új évbe. Vajon az idő az, ami ennyire siet, vagy mi vagyunk azok, akiknek még nem sikerült elérnünk, hogy azt megfelelő érzékenységgel fogjuk fel? Talán mindkét dologról szó van. A mi feladatunk az, hogy az idő múlásával azonos sebességgel mozogjunk mi is, meglovagolva hullámait, s hogy tartani is tudjuk ritmusát, mintha mi, ő, az egész univerzum együtt ugyanazt a szimfóniát zengenénk. Az a szimfónia pedig, melynek jelenleg a nyitányát játsszuk, ezt a címet viseli: „2019”. Kívánjuk mindnyájunknak: oly’ módon fejezhesse ki szenvedélyét, empátiáját, vágyát, hogy a közös zenélés történjen boldogan, mindenkivel összhangban!

Szeretnénk együtt átélni egy olyan évet, amelyben a mítoszok bölcsességét tartanánk szemünk előtt, hogy inspiráljanak minket egy olyan látásmód kialakítására, mely alapján majd bátran szembenézhetünk a ránk váró kihívásokkal. Az első mitikus alak, akivel találkozunk ezen örökéletű alakok mai erejének felfedezésére hivatott utazásunk során, a Krisztus előtt néhány évszázaddal élt első japán császár: Jimmu Tenno. Vele a mitológia történelemmé vált: ez az alak ugyanis a jelek szerint kilépett az emberek fantáziájából, s immár úgy mutatkozik meg, mint egy történelmi jelentőségű politikai átalakulás főszereplője, mely átalakulás eredménye mindmáig szilárdan tartja magát.

Ebben az irányban kezdünk el tehát vizsgálódni, ahol a mítosz és a varázslat elnyeri értelmét, azaz: ahol a fantázia életre kel, ahol az álom testet ölt, mindent valódibbá, igazabbá, szebbé alakítva.

 

 

Határmezsgyén emberek és istenek között

 

A virtuális címlapunkon látható Jimmu Tenno Japánból származó mitikus alakja összekötő láncszemként jelenik meg az Istenek Birodalma, illetve az emberformálta politikai hatalom földi szférája között. Ő maga alapvetően isteni lény, aki meglehetősen erős emberi tulajdonságokat nyilvánít ki a világ felé, és éppen e két komponense miatt igyekeznek utódai ma is fenntartani ismertségét.

Történetének leginkább elterjedt változata szerint a Krisztus előtti hetedik században találjuk magunkat, amikor Jimmu, Amaterasu napistennő közvetlen leszármazottja, megkezdi missziójának beteljesítését, ami miatt megtestesült, vagyis elindul a teljes japán szigetvilág meghódítására, majd szándéka szerint egyesítve annak nagy részét (mely megfelel a mai modern Japánnak), ő maga válik az ország első császárává. Ezen a ponton azonban kilép a mitológiából, és történelmi figurává lép elő. Létrehozza és megszilárdítja saját fővárosát a Honshu szigetén lévő Kashiwabara-ban, ezt követően onnan kormányozza népét.

Jimmu Tenno tehát isteni származású hős, aki magát emberré tette, hogy valóra váltsa a számára kijelölt feladatot, azaz, hogy uralja az általa létrehozott birodalmat; közben pedig egyre inkább teret adott emberi részének, mely e feladatra hívta őt.

Sajátos alakja ekként, a mitológia és a történelem határmezsgyéjén lebegve, egy ma is aktuális üzenetet hordoz, sőt, egy ma még méltánylandóbbat e világ számára, mert e világ nem tudja eldönteni, folytassa-e szétdarabolódását, mely lassan ízekre szedi, vagy adjon teret a növekedésre az újjászületés minden csírájának, melyek át- meg átjárják a művészet, a spiritualitás és a tudomány világát.

A politika művelése ugyanis lehet a Magasság (a magasabb szférák) által inspirált tett is, s nem egyszerűen csak személyes ambícióhoz, hatalomvágyhoz vagy valamely ideológiához kötött. Kormányozni egy nemzetet, egy várost, egy területet . . . ez alapvetően azt jelenti: legjobb energiáinkat, legszenvedélyesebb erőinket, intellektuális képességeinket a közös javak szolgálatába állítani.

Azt az inspirációt azonban, amely fentről, a Magasságból érkezik, onnan, amelyet Damanhurban „spirituális ökoszisztémának” nevezünk, azt az inspirációt magunkban kell megtalálnunk. Mindannyiunk szállást ad egy cseppnek az isteni energiából, mely színt ad az univerzumnak; mindannyiunk egy álmából ébredőfélben lévő istenség. Tehát az energia, az inspiráció, az önátadásra való ösztönzés . . . ezek mind-mind belül keresendők.

Jimmu több háborút vívott meg, mint amennyit nézetünk szerint meg kellett volna vívnia, mert a mi alapállásunk ez: semmilyen háborút, soha! Túllépve azonban ezen, ha több mint 2600 év távolából figyeljük őt, azt erősíti bennünk, hogy a politika közösségi életünk kiemelkedő aspektusa, mely mindig is egy nép egységben tartási szándékára alapozódik, azaz, egy egymással megosztva kimunkált identitás elérésének szándékára. A vallási alapú terrorizmus, a migráció, a vagyoni egyenlőtlenségek, a környezet pusztulása és minden más, bolygónkat sújtó rossz behatás csak akkor lenne kiküszöbölhető, ha szembeszállnánk velük; ám nem pusztán a gazdasági-politikai tervszerűség szintjén, hanem eszmények kimunkálása révén is. Szükség lenne tehát egy spirituális tervre, hogy az anyagi világ megmenekülhessen!

Legfőképpen ő, a Napistennőtől származó s egy mindmáig létező császárságot megalapító Jimmu Tenno az, aki méltán súghatja fülünkbe, hogy közülünk senki sem kizárólag isten, és senki sem kizárólag ember. Két természet egészíti ki egymást bennünk, téve ekként az emberi létezőt egységes egésszé, aki így képessé válhat hatalmas vállalkozásokra. Ma azok a vállalkozások nevezhetők hatalmasnak, melyek lehetővé teszik visszanyerni jelenlegi helyzetünkről való tudatosságunkat, azaz, hogy kik is vagyunk; s ezzel képessé tesznek bennünket földterületünk, közösségünk, falunk, egész bolygónk irányítására, mégpedig egy békére, jólétre, kölcsönös tiszteletre alapuló együttélés megteremtése céljából. Erre hívna tehát minket Jimmu Tenno, aki talán nem véletlenül szól hozzánk ismét éppen most, az új év elején?

Valószínűleg igen. Halld hát meg te is ennek az antik s egyben igen modern Hősnek a hangját, aki beszél nekünk annak eggyé válásáról, ami emberi és ami isteni, s beszél nekünk arról, miként lép be a mítosz közvetlenül a Történelembe. Továbbmenve pedig találd meg, miként lehetnél te is része ennek a Történelemnek, hogy boldogabbá változtathasd a világot, mely éppen ezt várja el tőled!

                                                                                                           ~ Stambecco Pesco

 

 

Egy mítosz, mely válaszokat sugall kérdéseinkre

 

Nagy lelkesedés tölt el, hogy elindulhatok veled erre az új utazásra, a mítoszok jelentőségének s a világ istenségeinek hónapról hónapra való felfedezésére. 2019-ben meg fogunk ismerni sok kiemelkedő szellemiséget, melyeket a népek tiszteltek és tisztelnek mind a mai napig, mint például Japán első császárát, a vadászat istennőjét, az aranyhajú istennőt és sok más, hozzájuk hasonlót.

Vajon milyen jelentéstartalmakat hordoznak ezek a történetek, melyek ma is fontosak lehetnek számunkra?

Valahányszor mítoszokat és legendákat olvasok, mindig úgy tűnik, hogy soraik között sugallják a válaszokat azokra a kérdésekre, melyek jelenlétére korábban fel sem figyeltem, pedig éppen ezek lennének a legfontosabbak a mai világ számára.

A januári hősről, Jimmu Tenno-ról olvasva, aki a legenda szerint Japán első császára volt, kisvártatva olyan történet kellős közepén találtam magam, mely barátságról, harcokról, erős missziós öntudatról szól. Íme néhány azokból a válaszokból, melyeket kérdéseimre Jimmu számomra sugallt:

Vajon isteni létezők vagyunk-e emberi tulajdonságokkal, vagy emberi létezők isteni tulajdonságokkal?

Jimmu Tenno legendás hőssé vált mind emberi lényként, mind isteni lényként, viszont ezt alapul véve talán mi is válhatunk istenivé, emberi természetünkből kiindulva! Megvan a képességünk felfogni saját identitásunkat, alkotni történeteket, beszélni egymással és talán kölcsönösen meg is érteni egymást: ezek olyan tulajdonságok, melyeket istenieknek nevezhetünk . . . vagy szerinted nem?

Ha kizárólag emberi nézőpontból tekintünk önmagunkra, ez könnyen kelthet bennünk félelemérzést az élettől. Miközben autót vezetünk a forgalomban, egyszerű, törékeny lényként határozhatjuk meg magunkat, tökéletlenségeinktől erősen frusztráltaknak. Az a tény viszont, hogy általunk, emberek által feltalált autóban ülünk, s ezáltal utazásunk gyorsabb és biztonságosabb, ez inkább utalhat isteni tulajdonságunkra.

Így van mindez életünk sok-sok területén. Egyedül az Istenek tudják, valójában hol is húzódnak határaink!

Mi is azért vagyunk itt, hogy harcot vívjunk új területekért?

Jimmu Tenno kapott egy küldetést: megharcolni Japán új területeiért, majd kormányozni is azokat. Ha mi is alaposan megfontolnánk, milyen feladatra is lettünk idehívva, arra jutnánk: nekünk is meg kell hódítani új és ismeretlen területeket, ám nem pusztán földrajzi, hanem pszichológiai értelemben is, azaz, hódítani önmagunkban is. Azt viszont egyedül te tudhatod, számodra melyek ezek a területek.

Egyes emberek esetében azon képesség „meghódításáról” van szó, mely alkalmassá teszi őket a nyilvánosság előtti megszólalásra. Mások esetében arról, mely lehetővé teszi felülemelkedésüket emberi kapcsolataikban felbukkanó félszegségükön. Megint másoknál arról, mely segíti függetlenné válásukat. Mindnyájunknak megvan tehát saját meghódítandó „földdarabkája”, s ha birtokba vesszük, akkor az hozzáférhetővé válik mindenki más számára is.

Mire vársz hát?! Indulj és hódítsd meg „földedet”!

Békések legyünk-e vagy harciasak?

Békés természetű harcosok: ez ellentmondásos megfogalmazás, vagy legalábbis annak látszik. Senki sem akar konfliktusba kerülni, ebben a világban mégis lehetetlennek tűnik elmenekülni előle. Olvasva történeteket Jimmu Tenno-hoz hasonló bátor hősökről, akik több háborút vívtak, mint amennyit meg tudnánk számlálni, mintha könnyebbé válna számunkra nemesebb lelkülettel szembesülni konfliktusainkkal.

Harcoljunk azért, amiben hiszünk, s ne valaki más ellen! Szívünkben tisztán érezhető: mi az, ami fontos, és tudhatjuk, mikor kell meghajolnunk, s mikor állva maradnunk. Jimmu-tól megtanulhattuk, hogy lehetnénk ugyan mi is leszármazottai a Napistennőnek – legalábbis ő az volt –, viszont mi sem várhatjuk el, hogy e Felmenőnk majd távol fogja tőlünk tartani a konfliktusokat.

A politika művelése isteni cselekedet?

Ha azokra a politikusokra gondolunk, akik napjainkban kormányozzák az egyes államokat, nehéz azt elképzelni, hogy a politika művelése lehetne spirituális, vagy akár isteni tett is. Jimmu Tenno példája viszont éppen arra mutat rá, hogy a politika, eredeti jelentését tekintve, bizony, isteni tudomány, melynek elsajátítása képessé tehet spirituális koncepciók átültetésére a mindennapi életbe. Megteremteni egy spirituális értékekre alapozott társadalmat . . . ez éppen az, amivel mi mint emberi faj itt próbálkozunk. Amit már eddig bizton megtanultunk az az, hogy az ideákat gyakorlati tettekre váltani nem egy könnyű feladat. A törekvők rendszerint két, egymással ellentétes nézeteket valló pártra szakadnak, melyek hathatós érveket sorakoztatnak fel, számításba véve közben mindkét fél érdekeit . . . nos, ez már inkább művészet!

Olvastál már valaha Jimmu Tenno-ról vagy más, mitikus harcosokhoz hasonló hősről? Tanultál-e valamit tőlük?

Légy szíves, oszd meg benyomásaidat velünk valamelyik „kommentelő” oldalunkon!

 

                                                                                                         ~ Bertuccia Bietola


2019-ES KALENDÁRIUM

Hozzunk napvilágra együtt egy új mítoszt, az emberiség minden istenének és istennőjének mítoszát!

További információ


Abaton . . . megszentelt álmok

Merítkezz meg a mágiában! Jöjj el te is, és élj át egy álomteli éjszakát az Abaton-ban, ahol közvetlen kapcsolatba kerülhetsz a Templomok különféle Termeivel!

További infomáció


 „Az igazság olyan, mint egy kristály ezernyi csiszolattal, ezért az igazságnak ezernyi neve van . . . az élet célja pedig ezek megismerése.

Megismerni tehát mindent, hogy felülemelkedhessünk szembehelyezkedő és látszólag ellentétes igazságok érzékelésén,

s hogy szert tehessünk mindenféle valóság mindenféle felfogására.”

                                                                                              ~ Falco Tarassaco
Damanhur alapítója és spirituális vezetője 


KÖNYV: Falco Tarassaco (Oberto Airaudi):  AMSCUSAT

Amscusat egy tizenéves fiú. Olyan dimenzióban él, ahol az, ami számunkra a fantasztikum világa, ott a mindennapi élet szerves része. Emberek, űrlények, állatok és növények barátságban élnek, egymással kommunikálnak, együtt növekednek. Űrhajók látogatásai, idegen teremtményekkel való testcserék, mentőakciókra való küldetések különböző világokba . . . ezek ott minden fiú számára megszerezhető tapasztalatok. Egy sötét Ellenség is tornyosul azonban a távolban, de szerencsére nem kelt túl nagy félelmet, mert a Tudomány és az Ismeret egyesített hadserege képes megküzdeni vele és sakkban tartani őt. De mi történne, ha az univerzum egyensúlya mégis megbomlana? Valóban csak fantasztikus ez a történet? Vajon az antik múltat idézi, vagy a jövőt vetíti előre? És milyen szálak fűzik össze Amscusat világát a miénkkel?Ha meg akarod tudni mindezeket, nem marad más, mint elolvasni e könyvet!

Online rendelés

 


Fedezd fel a benned rejlő erőt, hogy meggyógyíthasd önmagad, meggyógyíthass másokat és meggyógyíthasd a világot!

Spirituális gyógyítók iskolája


Kutasd fel, miként lehet élni egy „oktávval” emelkedettebb szinten!

A Selfica az empirikus kutatásnak a damanhuriak kísérletező munkája nyomán kifejlesztett egyik területe, egy kulcs különféle energiamezőkbe való belépéshez, hogy azokat a legjobban ki lehessen aknázni.

 


Karkötő félénkség ellen – Hogy a Szinkronicitásban élhessük életünket

A Selfica összekapcsol minket a természet élő erőivel, hogy vitalitásunk és jólétünk növekedhessen, és összekapcsol minket a kozmikus erőkkel, hogy személyes Szinkronicitásunk nagyobb teret kapjon, és erősödjön arra való képességünk, hogy tudattal átitatott csodálatos Univerzumunk energiáival kölcsönhatásba kerülhessünk.

Kedvező hatással van a másokkal való érintkezésre és információcserére, gyengítve a feltámadó félénkség befolyását, s ezzel lehetővé téve viselőjének, hogy magabiztosabbnak érezhesse önmagát.      

   Online rendelés


Meg szeretnéd tapasztalni, milyen a növényvilággal való kommunikáció?

Sétálj egyet az erdőben a „Növényzene” új változatával!

További információ


Támogasd az Emberiség Templomait a te 5×1000-eddel!

Döntéseddel hozzájárulhatsz ennek az univerzális spiritualitásnak szentelt, hihetetlenül jelentős művészi alkotásnak a teljes megvalósításához és megóvásához.

További információ


„Damanhurban, ebben a mitikus társadalomban valóban születőben van egy mítoszhoz hasonlítható történet, mely egyike lehet a most vagy a közelgő jövőben formálódó legfontosabbaknak. Amikor látom valóra váltási törekvéseiteket, amikor kezemben tartok egy „self”-et, amikor járkálok az Emberiség Templomaiban, amikor fogyasztom ételeiteket vagy amikor beszélgetek veletek, damanhuriakkal, úgy érzem, mintha áramolna belém az a tudásanyag, amely – szinte hihetetlen, de mégis – társadalmatok mitikus bázisára épül. Damanhur olyan magokat őriz, melyek egy bizonyos értelemben a földi élet magvai, s egyben azon idők történelmének kozmikus magvai, melyek már keresik az alkalmat, hogy felszínre törhessenek. Magvai tehát egy új mitikus történetnek.”

Jean Houston
Ph.D, tudós, filozófus, jövőkutató,
egyike a Human Potential Movement
legkiemelkedőbb alapítóinak.

Kategóriák