Skip to content
Kezdőlap » Damanhur » Damanhur Alkotmánya

Damanhur Alkotmánya

 

Damanhur alkotmány

 

Felsőházi jóváhagyás:  2019. 06. 11.

DAMANHUR XI. ALKOTMÁNYA

 

BEVEZETÉS

Damanhur – lényegét tekintve – egy Gondolkodás-fejlesztő Iskola, mely létrehozója, Falco Tarassaco (Oberto Airaudi, 1950–2013) tanításaira épül. Az alapító által korábban betöltött spirituális-vezetői szerep, valamint a kidolgozott társadalmi és szellemi irányultságú projekt folytonosságának garantálása jelenleg a Meditációs Iskola tagjai közül kiválasztott Bölcsekre van rábízva.

A Meditációs Iskola a damanhuri filozófia alapján kimunkált egyfajta ismeretszerző, majd egy beavatást követően bejárható spirituális út.

Damanhur küldetése: az Emberi Lény saját isteni természetéről való tudatosságának Felébresztésére irányuló Vajne-projekt megvalósítása, melynek alapelemei:

  • a spirituális szabadság kivívása;
  • tudatos együttműködés a spirituális ökoszisztéma azon Erőivel, amelyek támogatják az Emberiség fejlődését;
  • egy mágikus életszemlélet kiválasztása, majd kibontakoztatása;
  • meghatározott etikai és szolidáris elvekre épülő életmodell megalkotása.

Damanhur megosztja a világgal mindeddig szerzett tapasztalatait, hogy inspiráló forrássá válhasson más közösségi modellek számára, legyenek azok akár eredetiek, akár kulturálisan meghatározottak, tehát egymástól igencsak eltérő, autonóm modellek is.

Saját hagyománya, kultúrája, történelme és erkölcsi normái révén Damanhur életet adott egy új Spirituális Népnek. E nép energiák és képességek egyfajta élő tárházaként fogható fel, amely eszmeileg és energetikailag egybefogja azokat a bolygónk különböző pontjain élő embereket, akik azonosulni tudnak a Vajne-projekttel.

Damanhurban a Közösség élete a szolidaritás és a megosztás elvein alapuló társulás és együttélés ideális modellje. A közösségi élet révén Damanhur igyekszik teret adni boldog személyiségek kiformálódásának; mégpedig olyan teret, ahol az emberi kapcsolatokat a létre és a létező dolgokra irányuló Ismeretszerzés, s a nyomában megjelenő felsőbb szintű Tudat irányítja. Alapvető elv az élet minden formájának tisztelete, legyen az akár anyagi, akár finomabb síkokon megnyilvánuló, hogy ezzel bolygónk olyan élőhellyé válhasson, ahol valamennyi élőlény megtalálja saját fejlődésének terét.

Az Alkotmány az az alapdokumentum, mely az egész damanhuri polgárságot átfogó Szociális-Társadalmi Testület (rövidebb nevén: a Szociális Test) működését szabályozza. Damanhur további három Testülete (illetve Teste): a már említett Meditációs Iskola mint önálló Test; a kísérletezésre és változtatásra serkentő, úgynevezett Élet-játék Test; valamint a Tecnarcato-nak hívott (másnevén: Önfejlesztő) Test, mely utóbbi a hozzá csatlakozó polgárokat segíti előrehaladni személyes átalakulásuk útján.

A polgárok mindegyike vállalja, hogy a jelen Okirat normatíváit tiszteletben tartja, a benne foglalt alapelveket pedig alkalmazza saját életében.

 

VISELKEDÉS-ETIKAI VEZÉRELVEK

 1. Damanhur célkitűzéseinek megvalósítói maguk a damanhuri polgárok, akik egyben garantálják is fejlődését, és ragaszkodnak is a kitűzött célok eléréséhez. A polgárok testvérekként tekintenek egymásra; kölcsönös kapcsolataik a bizalomra, a nyíltságra és az őszinteségre épülnek. Alapvető életértékeik: a Szeretet, az önzetlen és tudatos cselekvés, a másokról való pozitív gondolkodás, a kedvesség, a szolidaritás, valamint a humor. Mindezek mellett megkívánják egymástól a testi-lelki tisztaságot, az önálló döntésre való érettséget, az önkontrollra való képességet.

 

 2. A damanhuri polgárok saját viselkedésüket egy spirituális és mágikus életszemléletre alapozzák, irányt szabva ezzel mind egyéni, mind kollektív döntéseiknek és tetteiknek, miközben tudatosan és empátiával élik meg egymással, más élőlényekkel és bolygójukkal való kapcsolatukat. Minden damanhuri érvényesíti az egymás közötti megosztás és az átláthatóság alapelveit, ekképpen téve más polgárokat is saját élettapasztalataik részesévé.

 

 3. A damanhuri polgárok tudatában vannak, hogy egyéni és kollektív gondolataik és tetteik befolyásolják mások viselkedését, ugyanakkor kihatással vannak az egész világra is a Szinkrón Vonalakon keresztül. Emiatt mind spirituális, mind társadalmi értelemben felelősséggel tartoznak minden egyes megnyilvánulásukért.

Valamennyi polgár pozitív gondolkodással és optimizmussal tekint az életre; mindent elkövet, hogy egymás közötti kapcsolataik minőségét magasabb szintre emelje, s hogy mások számára újabb és újabb alkalmakat teremtsen a leghatékonyabb önkifejezésre.

 

 4. Minden polgár kifejleszt egy önmagára szabott fejlődési tervet, hogy képességeit kibontakoztathassa, hogy törekedhessen a spirituális szabadság elérésére, s hogy másokat is támogathasson saját evolúciós útjaikon.

A damanhuri polgárok mindig készek egyéni adottságaikat összhangba hozni másokéival, mert tudják, hogy csoportban végzett együttműködéssel nagyobb eredményt lehet elérni az egyes tagok által külön-külön elérhetőnél.

 

 5. Damanhur ösztönzi a kutatást, bátorítóan támogatja a kísérletezést és a megújításra való törekvést minden olyan területen, ahol az ismeretek gyarapíthatók. Minden polgár igyekszik kitágítani saját műveltségét s a világról alkotott ismereteit, ugyanakkor próbálja el is mélyíteni jártasságát tanulmányaiban, munkájában, illetve művészi és szabadidős tevékenységeiben. A munkának spirituális értéke van; felfogható úgy, mint másoknak juttatott adomány. Minden munkakör értékes a maga nemében, egyformán méltó a megbecsülésre.

 

 6. A spiritualitás és az ökológia tudományának művelése kapcsolattartásra serkent a természeti környezettel s az abban lakozó finom-fizikai erőkkel. A damanhuri polgárok kötelességüknek érzik, hogy tiszteljék és megóvják a természeti erőforrásokat, s hogy – amennyire csak lehetséges – elkerüljék mindenféle formáját a szennyezésnek, a hulladékképzésnek.

A rendre és a tisztaságra való törekvést a polgárok életszabálynak tekintik.

 

 7. A damanhuri polgárok igyekeznek a legjobb feltételeket megteremteni ahhoz, hogy az élet minden fázisát – a születéstől a halálig – tudatossággal és szeretettel teljes légkör kísérje. A damanhuriak úgy nevelik gyermekeiket, hogy azok autonóm és szabad személyekké válhassanak, ellátva közben őket minden szükséges eszközzel egyéni jellemvonásaik kibontakoztatásához és továbbfejlesztéséhez.

 

 8. A damanhuri polgárok tudják, hogy testüket Templomként, egészségüket pedig személyes és kollektív örökségként kell kezelniük; ezért ügyelnek önmagukra, egészséges életmódot folytatnak, kiegyensúlyozottan táplálkoznak és a természetes gyógymódokat részesítik előnyben. A damanhuriak nem dohányoznak, mert tudatában vannak, hogy a légzés vitális és spirituális energiák hordozója, s egyben az önfegyelem közös gyakorlásának alapeleme. Nem fogyasztanak kábítószereket, de gyógyszereket és alkoholtartalmú anyagokat is csak mértékkel vesznek magukhoz . . .  igyekeznek a függőség minden formájától távol tartani magukat.

 

 9. A damanhuri polgár gondoskodik személyes szükségleteinek ellátásáról, ugyanakkor – lehetőségeihez mérten, illetve választott polgársági szintjéhez illeszkedő módon – munkájával és saját erőforrásaival támogatja Damanhur célkitűzéseit.

 

TÁRSADALMI BERENDEZKEDÉS

 10. A polgári státusz mikéntjének elismerése a Szövetségi Törvények szerint történik. A damanhuri polgár tiszteli, s egyben osztja is a jelen Alkotmányban lefektetett alapelveket. Amennyiben valaki fel kívánja adni a polgári státuszt, Damanhur Kormánya és a távozni készülő polgár együttesen dolgozzák ki a módját, hogy e távozás mindkét fél által elfogadott, harmonikus és méltányos formában menjen végbe.

 

 11. Damanhur közösségi élete mind az egyéni és a kollektív fejlődéshez, mind az egész emberiség fejlődéséhez vezető út leghatékonyabb formáját képviseli.

Damanhurban az egyes közösségek Szövetségbe szerveződnek, miközben teljes önellátásra törekednek: egyrészt az önkormányzatiság gyakorlása, másrészt a sokszínűség kihangsúlyozása, értékelése és összehangolása jegyében. A Szövetséghez való csatlakozás minden egyes polgár személyes döntésén, illetve a felelős szervek ezzel való egyetértésén múlik. Az együttélés módja eltérő formákat ölt az egyes damanhuri közösségekben . . . összhangban a Szövetség autonómiára vonatkozó alapelvével.

 

 12. A Közösségek a polgárság tagjaiból szerveződnek, egyedi jellegzetességeket alakítva ki mind a lakóterületükkel való kapcsolatot, mind kultúrájukat, művészeti életüket és társadalmi viszonyaikat illetően . . . de mindenkor a Szövetségi Törvényekben lefektetettek tiszteletben tartásával. Mindegyik Közösség választ egy irányítói funkcióval felruházott kisebb testületet, amely a belsőleg kidolgozott szabályoknak megfelelően illetékessé válik a meghozott döntések foganatosítására, a hozzájuk kapcsolódó normatívák kibocsátására. Az egyes Közösségek taglétszáma nem haladhatja meg a 200-220 főt. Minden önálló Közösség létrehozhat különféle szervezeteket, és megszabhat a működéshez szükséges sajátos irányelveket. A Közösségeknek a Szövetség keretein belül is önirányítási és gazdasági autonómiájuk van a Szövetségi Törvényekben írtaknak megfelelően. Ha egy polgárokból álló csoport damanhuri Közösséggé szeretne válni, kérését először beterjeszti a Szövetségi Kormány felé, majd köt vele egy társadalmi-gazdasági megállapodást, mely tartalmazza céljuk elérésének módját, illetve a kívánt elfogadtatás eléréséhez szükséges feltételeket.

 

 13. A damanhuri polgárok saját gyermekeiket a polgárság szerves részének tekintik. A damanhuri Közösségek valamennyi polgára részt vesz e gyerekek képzésében, gondozásában és eltartásában, szem előtt tartva mindig a közösen kidolgozott nevelési irányvonalakat.

 

 14. A Szövetségi Kormány a Meditációs Iskola tagjai közül kiválasztottakból alakul meg meghatározott időszakonként, az Iskola belső szabályzatában foglaltak szerint. A Kormány feladata a meghozott döntések végrehajtása, illetve olyan törvények kibocsátása, melyeknek érvénye kiterjed az egész Szövetségre.

A Szövetség fejlődés-stratégiai irányvonalainak kidolgozásába a Kormány bevonja a polgárságot is. A kormányhatározatok kötelező érvénnyel bírnak a Szövetség valamennyi tagja, csoportja és szervezete számára.

 

 15. Damanhur fejlődésében közösen vesznek részt mind az egyéni, mind a közösségi tulajdonformák. A közérdekű ingatlanok a Közösségek vagy a Szövetség által különféle célzattal létrehozott intézményekhez tartoznak. Damanhur ösztönzi a fenntartható és szolidáris gazdasági fejlődés különböző egyéni és kollektív modelljeinek kifejlesztését.

 

 16. A Közösségek Szövetségéhez csatlakozhatnak olyan közösségek vagy csoportok, amelyek szellemi irányvonala összeegyeztethető a jelen Okiratban megfogalmazott alapelvekkel és célkitűzésekkel.

A Szövetség is csatlakozhat olyan tágabb Konföderációkhoz vagy közösségek, csoportok alkotta más szövetségekhez, amelyek szellemi irányvonala összeegyeztethető a jelen Okiratban megfogalmazott alapelvekkel és célkitűzésekkel.

A csatlakozás mikéntjét mindkét esetben a Szövetségi Kormány határozza meg.

 

 17. A törvényhozási rend betartása feletti ellenőrzés jogát az Igazságügyi Kollégium gyakorolja. Minden polgár és minden szervezet tiszteletben tartja az általa meghozott döntéseket. Az Igazságügyi Kollégium feladata a damanhuri etika alapelveinek védelme és fenntartása.

Az Igazságügyi Kollégium felfüggesztheti, illetve hatályon kívül helyezheti az egyes szervezetek által kibocsátott, ám rendellenesnek bizonyuló szabályokat, határozatokat. A Kollégium a társadalom formálódásának menetét is felügyeli; éberen őrködik az alkotmányos és szövetségi előírások értelmezésének egyöntetűsége felett, s folyamatosan ellenőrzi, hogy a megalkotott közösségi szabályok összhangban állnak-e ezen előírásokkal.

A damanhuri szervezetek által bármilyen keretek között kibocsátott jelentősebb szövetségi és közösségi érdekeltségű okiratok az Igazságügyi Kollégiumnál vannak letétbe helyezve.

A polgárok között, illetve köztük és Damanhur vagy annak szervezetei között keletkező esetleges nézeteltérések rendezése az Igazságügyi Kollégium illetékességi körébe tartozik, mely azokat a peres eljárások formaságait mellőzve, kizárólag a méltányosság alapján bírálja el, viszont meghozott ítéletei megfellebbezhetetlennek tekintendők.

Az Igazságügyi Kollégium tisztségviselőit a Meditációs Iskola tagjai közül választják ki meghatározott időszakonként, az Iskola belső szabályzatában foglaltak szerint.

 

 18. A jelen Okirat alapján keletkező végrehajtási szabályok nem állhatnak ellentétben magában az Okiratban leírtakkal. Az egész polgárságot érintő ügyek jogi szabályozása a fennálló Törvények szem előtt tartásával történik.

Ezen Okiratba foglalt előírások felülvizsgálata, módosítása csak a Meditációs Iskola tagjainak jóváhagyásával hajtható végre, az Iskola belső szabályzatában foglaltak szerint. Minden olyan esetben, amikor érvényben levő előírások értelmezésével kapcsolatban problémák merülnek fel, a végső döntést az Igazságügyi Kollégium hozza meg, a Bölcsekkel való előzetes konzultációt követően.

 

Damanhur logo