Damanhur Alkotmánya

FIGYELEM! Alább az Alkotmánynak csak a 2007-es szövegváltozata olvasható. A legfrissebb, 2019-es változat fordítása még folyamatban van.

 

 

DAMANHUR ALKOTMÁNYA

 

Közös hagyomány, közös kultúra, közös történelem, közös etika

Damanhur alkotmány

Damanhur alkotmánya

Damanhur, alapjait tekintve, egy Gondolkodást-fejlesztő Iskola (Scuola di Pensiero), mely létrehozója, Oberto Airaudi tanításaira épül. E formálódó nagy szellemi-lelki „épület-együttest” négy kisebb rész, négy „Test” (Corpo) alkotja. Funkcionális megnevezésük, illetve a hozzájuk kapcsolódó kulcsfogalmak, meghatározások:

 • első a tudásra koncentráló „Meditációs Test” (Corpo di Meditazione):
  hagyomány és ritualitás;
 • második a megújulásra serkentő „Élet-játék Test” (Gioco della Vita):
  kísérletezés és dinamizmus;
 • harmadik a személyiségformáló „Önfejlesztő Test” (Tecnarcato):
  folyamatos belső átalakítás;
 • negyedik a közösség- és társadalomalkotó „Szociális Test” (Corpo Sociale):
  a tanítások valóra váltása kisebb és nagyobb közösségben.

Damanhur célkitűzései:

 • az Emberi Lény (Essere Umano) szabadságának kibontakoztatása, eredeti Isteni Minőségének (Principio Divino) felébresztése testileg-lelkileg;
 • a szeretet és a mintaszerű együttélés etikai alapelvein nyugvó, önfenntartó életmodell kialakítása;
 • az Emberiség (Umanitá) fejlődését támogató mindennemű Erő (Forza) bevonása, a velük való harmonikus együttműködés.

Az Alkotmány (Costituzione) olyan alapvető okirat, mely zsinórmértékül szolgál a damanhuri polgárok alkotta „Szociális Test” (Corpo Sociale) számára. Ennek tagja, a Polgár (Cittadino) kötelezettséget vállal arra, hogy életét az Alkotmányban megfogalmazott célok és alapelvek szerint rendezi be, az okirat minden cikkelyét tiszteli és betartja. A Polgársághoz (Cittadinanza) való csatlakozás, választás és egyéni elkötelezettség alapján, különféle formákban történik.

Az egyes kisebb Közösségek (le Comunitá) az együvé tartozás és az együttélés ideális formáit testesítik meg, az együttérzés és a közmegosztás alapelvei által indíttatva. E Közösségek összessége szövetségbe szerveződik. A Szövetséghez (Federazione) csatlakozhatnak más Gondolkodást-fejlesztő Iskolákhoz tartozó közösségek és csoportok is, amennyiben ugyanazok a célok lelkesítik őket is.

A közös hagyomány, a közös kultúra, a közös történelem és a közös etika megteremtéséből születik Damanhur népe, azaz a Nép (Popolo).

 

1. A Polgárok testvérekként, kölcsönösen segítik egymást a bizalom, a tisztelet, a tisztaság, az elfogadás, az együttérzés és a folyamatos belső átalakítás légkörében. Mindenki kötelességének érzi, hogy másoknak újabb és újabb lehetőséget biztosítson a magasabbra emelkedéshez.

2.Minden egyes Polgár vállalja a pozitív és harmonikus gondolkodásmód elterjesztését, hogy minden gondolat és tett – az eszményit a személyes érdek elé helyezve – a spirituális növekedést szolgálja. Ki-ki egyénileg – közösségi és spirituális vonatkozásban – felelős minden tettéért, tudván, hogy azok a mindenséget behálózó Szinkrón Vonalak (Linee Sincroniche) közvetítésével megsokszorozódnak és kihatással vannak az egész világra.

3. A damanhuriak, a közösségi lét keretein belül, törekednek az egyes tagok egyéni fejlődésére is oly módon, hogy egymás közötti kölcsönös kapcsolataikat a tiszta Megismerés (Conoscenza) és az egyetemes Tudat (Coscienza) jelenléte szabályozza. Ezen alapvető életszabályok: a józan ész használata, a másokról való pozitív gondolkodás, a kedvesség, a humoros lelkület, az optimista hozzáállás, a másság befogadása, a sokszínűség felértékelése. Elvárják mindenkitől, hogy képes legyen önkontrollra, gondolatai és tettei tisztántartására, érett döntések meghozatalára. Ugyancsak elvárják, hogy azok, akik egymás között – kölcsönösen elfogadott – komolyabb érzelmi kapcsolatot kívánnak elkezdeni, ezt nyilvános bejelentéssel a Polgárság tudomására hozzák.

4. A munkának spirituális értéke van, úgy tekintendő, mint másoknak juttatott adomány. Általa vehet részt mindenki aktívan a közösség szellemi és anyagi feladatainak elvégzésében. A közérdekű tennivalókra minden egyes Polgár felajánlja idejének egy részét, megbecsülést szerezve ezzel az önkéntességnek, illetve az ilyen légkörben végzett, egyéni és kollektív hitet erősítő munkának (Terrazzatura). Minden feladat értékes a maga nemében, egyformán méltó a megbecsülésre.

5. Damanhur ösztönzi a kutatást, bátorítóan támogatja a kísérletezést és az újítást a megismerés minden területén, mindaddig, amíg azok harmonikus kereteken belül zajlanak. A Polgárok képzik magukat, szélesítik és mélyítik tudásukat tanulmányaikban, munkájukban, művészi és szabadidős tevékenységeikben.

6. A spiritualitás, a kutatás és az ökológia – külön-külön és együtt is – a természeti környezettel való minden irányú kapcsolat fenntartására serkentenek, beleértve ebbe az erre alkalmas technológiák megfelelő használatát is. Minden Polgár összhangban él a természettel s a benne lakozó érzékenyen finom erőkkel, valamint elkötelezi magát, hogy tiszteli és megóvja a természeti erőforrásokat, s hogy – amennyire csak lehetséges – elkerüli mindenféle formáját a szennyezésnek, a hulladékképzésnek. Gyakorlatra váltja a fizikálisan, mentálisan és spirituálisan harmonikus fejlődéshez illeszkedő életszabályokat; tiszteli saját testét, azt gondozza és megfelelő mértékben táplálja, elkerülve eközben a tápanyagok és a különféle szerek túlzott használatát; lakhelyét és annak környezetét rendben és tisztán tartja.

7. Damanhur népe, azaz a Nép (Popolo) saját tagjainak nem pusztán számszerű, hanem szerves összessége, ezért páratlan jelentőségű az emberiség fejlődésében: belső tapasztalatait, gondolatait, érzéseit magáévá téve, majd összegezve, azokat kulturális, etikai és spirituális közkinccsé teszi.

Damanhur logo

Damanhur logo

8. A damanhuri polgár egyénileg gondoskodik személyes anyagi szükségleteiről, ugyanakkor gazdasági erőforrásaival és munkájával támogatja a Közösségek Szövetségének (Federazione delle Comunitá) ugyanilyen irányú szükségleteit, harmóniában a közteherviselés alapelveivel. Ha viszont úgy dönt, hogy elhagyja a polgári létformát, semmilyen – fentebbiekhez kapcsolódó – anyagi természetű követeléssel nem áll elő, nem formál jogot semminemű visszatérítésre.

9. A Polgárok igyekeznek gyermekeik születését előre megtervezni, hogy a lehető legjobban – spirituálisan és szociálisan is – előkészíthessék környezetüket azok világra jöttéhez és megfelelő növekedéséhez. Megszületett gyermekeiket úgy nevelik, hogy azok szabad és önálló személyiséggé válhassanak, ellátva őket minden szükségessel egyéni jellemvonásaik, adottságaik kibontakozásához és fejlődéséhez, szem előtt tartva mindeközben az elfogadott pedagógiai irányelveket. E nevelésben, valamint a gyermekek gondozásában és anyagi ellátásában minden bentlakó damanhúri részt vállal.

10. Azok, akik damanhuri polgárokká szeretnének válni, alaposan megindokolt kérésüket írott formában terjesztik elő. Ha a jelentkezők megfelelnek a Polgárrá-válás alapelvárásainak, egyetértésükkel kialakított formában próbaidőre befogadást nyernek. E pillanattól kezdve azonban már úgy tekintenek rájuk, mint akik betartják a jelen Alkotmányban foglalt útmutatásokat, és a közösségi élet egyéb normáit. A Polgárság soraiba való befogadás Engedély-okmánya (Concessione della Cittadinanza) csak azt követően léphet érvénybe, miután a pályázók tanúbizonyságot adtak Damanhur kulturális örökségének, alapelveinek ismeretéről. Megszűnik a Polgársághoz való tartozás – történjen az akár visszalépéssel, akár kizárással -, amikor olyan okokra, hiányosságokra derül fény, melyek megakadályozzák e kapcsolat folytatását.

11. A legfelsőbb irányító szerv szerepét a Királyi Vezetők (Re Guida) töltik be. Ők hangolják össze a négy „Test” (Corpo) ténykedését, illetve ők biztosítják, hogy a közösségi élet minden területén töretlen legyen az előrehaladás a spirituális célkitűzések, az ideálok megvalósítása felé vezető úton. Ugyancsak ők határozzák meg a különféle döntések, választások irányultságát, valamint ők bocsátják ki az egész Polgárságot érintő ügyekre vonatkozó törvényeket. A pusztán véleményezésre előterjesztett témákban kimunkált, majd kinyilvánított egyhangú álláspontjuk is kötelező jellegű minden szervezetre, csoportra vagy egyénre nézve. A Királyi Vezetőket meghatározott időszakonként a „Meditációs Test” (Corpo di Meditazione) tagjai közül választják ki, belsőleg megállapított szabályok alapján.

12. A törvényhozási rend betartása feletti ellenőrzés az Igazságügyi Bizottság (Collegio di Giustizia) joga és feladata. Minden Polgár tiszteletben tartja az általa meghozott döntéseket. Az Igazságügyi Bizottság felfüggesztheti, illetve hatályon kívül helyezheti a rendellenesnek bizonyuló szabályokat, határozatokat, bocsássa azokat ki bármelyik szervezet is. Megszabja az alkotmányos normák megsértése miatti fegyelmi eljárások menetét. Betölti a fellebbviteli hatóság funkcióját más szervezetek által meghozott fegyelmi jellegű intézkedések esetén, a szövetségi törvények által előírt módon és formában. Felügyeli a közösséggé-formálódás menetét, emlékezteti az érintetteket az egyéni és kollektív fejlődéshez igazodó normatívák naprakész kidolgozására. Ha, esetleg, nézeteltérések támadnának a Polgárok között, vagy közöttük és Damanhur, illetve annak szervezetei között, ilyen ügyek – minden más közbülső joghatóság megkerülésével – közvetlenül az Igazságügyi Bizottság színe elé terjeszthetők. A Bizottság jogi formaságok nélkül, a méltányosság alapján elbírálhatja őket, a meghozott ítéletek pedig ezt követően megfellebbezhetetlennek tekintendők. Az Igazságügyi Bizottságot meghatározott időszakonként a „Meditációs Test” (Corpo di Meditazione) tagjai közül választják ki, belsőleg megállapított szabályok alapján.

13. A Polgárok a szövetségi törvények által megszabott formában szerveződnek kisebb Közösségekbe. E Közösségek (le Comunitá) saját területtel, lakossággal és önkormányzattal rendelkeznek. Lélekszámuk nem haladhatja meg a 200-220 főt. Vezetőiket meghatározott időszakonként választják meg. Mindegyik Közösség arra törekszik, hogy teljes mértékben önfenntartóvá váljon. Létrehozhatnak külön szervezeteket, életbe léptethetnek külön szabályokat, melyeket szükségesnek tartanak céljaik elérésére, illetve mindennapi életvitelük biztosítására, szem előtt tartva mindeközben az egész Polgárság magasabb rendű érdekeit, valamint Hagyományát (Tradizione). Ezen helyi szabályok betartását minden Polgár önmagára nézve kötelezettségként kezeli, tartózkodjon bármelyik Közösség területén is. Sem a Közösségekben lakó Polgárok, sem bárki, aki damanhuri területen tartózkodik: nem dohányzik, nem viszi túlzásba az alkoholfogyasztást és nem használ mámorítószereket.

14. A Közösségek Szövetségéhez (Federazione delle Comunitá) más olyan közösségek vagy csoportok is csatlakozhatnak, amelyek a jelen Okiratban (Carta) leírtakkal összhangban álló elvek és célkitűzések alapján szerveződtek. A csatlakozás mikéntjét a Királyi Vezetők (Re Guida) határozzák meg.

15. A jelen Okirat (Carta) alapján keletkező végrehajtási szabályok nem állhatnak ellentétben magában az Okiratban leírtakkal. Az egész Polgárságot érintő ügyek jogi szabályozása magasabb rendű Törvények (Leggi) szem előtt tartásával történik. Ezen Okiratba foglalt előírások felülvizsgálata, módosítása csak a „Meditációs Test” (Corpo di Meditazione) tagjainak jóváhagyásával hajtható végre, belsőleg megállapított szabályok alapján. Minden olyan esetben, amikor érvényben levő előírások értelmezésével kapcsolatban problémák merülnek fel, a végső határozatot a Királyi Vezetők (Re Guida) hozzák meg, az Igazságügyi Bizottságnak (Collegio di Giustizia) a Hagyomány (Tradizione) alapelvei szerint kifejtett vélemény-nyilvánítását követően.

Damanhur, 2007. december 17.