Damanhur

Bevezetés – Személyes történetünk, ami Damanhurba vezetett

Társadalmi,  szociológia és etikai változásokat látva évek óta foglalkoztat minket egy élő közösség létre hozásának a terve. Mint nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, gyermek nélkül élő pár  sok információ jutott hozzánk ilyen közösségekről. Sok-sok jógázó, jógaoktató barátunkkal és az egykori Magyarok Szövetsége Egészségügyi Tagozatának és Veszprém Megyei szervezetének tagjaival beszélgettünk 2008 és 2011 között erről a témáról, de semmilyen konkrét kezdeményezésbe még nem fogtunk bele. Mivel a jógában és a pszichológiában jártasak vagyunk, tudtuk azt, hogy mennyire összetett dolog egy élő közösség létrehozása. Folyamatosan értesültünk is a nem túl kedvező magyar tapasztalatokról. Gyakorlatilag közös spirituális háttér nélkül lehetetlen jól működtetni egy emberi közösséget.

Közösségi élet – Ashram élet

A jóga hagyományai szerint az ashramok mindig guruk közé szerveződnek, ahol a mesterek határozzák meg az ashram életvitelét, a lakók elfoglaltságát és szellemi törekvéseinek irányát. Ez sok esetben önállótlan és segítségre szoruló emberek gyülekezetévé teszi az ashramokat. Tisztelet a kivételnek! Sok ilyen ashramot volt módunk meglátogatni az elmúlt években. Úgy gondoljuk, hogy ez a modell már idejét múlt. Az egyéni törekvéseket nagyon hatékonyan ki tudja egészíteni egy támogató közösség jelenléte. Még abban az esetben is, ha az egyéni ember oly magas szellemi szinten is van, mint a jógik és a guruk.

2012-ben visszaérkezve meditációs táborunkból az Arunachala lábától, Tiruvannamalaiból fogalmazódott meg bennünk az a gondolat, hogy nincs mire tovább várnunk, kezdjük el magunkban megálmodni az eljövendő közösséget. Rá néhány hétre egy baráti pár beszélt meglévő területükről Zircen és felkínálták ezt a területet egy jövőbeli közösség kialakításának céljából. Innentől velük együtt folytatódott a tervezgetés és álmodozás.

Damanhur előzményei

Damanhur - Az emberiség jövőjének laboratóriuma

Damanhur – Az emberiség jövőjének laboratóriuma

2013 év elején az egykori Magyarok Szövetsége helyi csoportja hívta fel a figyelmünket “Damanhur – Álomból valóság” című kisfilmre, amelyből egy nagyon izgalmas társadalmi kísérletet ismerhettünk meg, hála a film készítőjének Egres Katinkának. Többször megnézve a filmet, fölvetődött az ötlet, hogy komolyabban meg kéne ismerni a közösséget és az együttélésük modelljét. 2014 nyarán a zirci baráti párral négyen meglátogattuk Damanhurt egy 3 napos látogatói programra befizetve. Az élményeink nagyon sokrétűek voltak és hetekig dolgoztuk fel őket. Megállapítottuk, hogy Damanhur 3 nap alatt nem megismerhető. Azonban amit láttunk, hitelesnek, emberinek és követhetőnek látszott.

2015 nyarán már 15-en látogattuk meg a közösséget egy ugyanolyan 3 napos látogatói program keretében. Párommal mi már másodszor jártunk kint, mindenki más először látta Damahurt. A 3 napos ottlét alatti beszélgetések a látogatói program csoportvezetőivel a programok szervezésének a rugalmassága és az átadott információk, valamint az utolsó napon a mezőgazdasági nucleo megtekintése még mélyebben megérintettek bennünket. Hazajövetelünk után megfogalmazódott bennünk a damanhuri szellemiséghez való közelebbi csatlakozás igénye. Szeretnénk jobban megismerni mindazt, ami a damanhuri közösséget azzá tette, aminek most a világ ismeri.

Hogy mi Damanhur, az nagyon nehezen megfogalmazható. Ezen az oldalon szeretnénk magyarul közzétenni mindazt, amit ők maguk írnak le saját magukról angolul a http://www.damanhur.org/ honlapon. Mindenekelőtt a Damanhuri Alkotmány magyar fordítását tesszük közzé, amely a közösség együtt élésének és napi munkájának alapdokumentuma. A továbbiakban a főmenüpontok és almenüpontok szövegeinek magyar fordításai és damanhuri képek fognak felkerülni, mivel az elmúlt hetekben megkaptuk ehhez a közösség hivatalos engedélyét.

Köszönetnyilvánítás

Hálás köszönetet szeretnénk mondani Tridacna Belladonnának, aki Damanhur magyarországi nagykövete és lehetővé tette a vezetőkkel egyeztetve a magyar felület létrejöttét. Továbbiakban hálás köszönet illeti Krajnyák Tibort, aki az elmúlt 4 hónapot Damanhurban töltötte és kulcsszerepet játszott és játszik a damanhuri közösség vezetőivel való egyeztetés folyamatában, valamint a damanhuri szakkifejezések magyar terminológiájának megalkotásában.

A honlap fordítását Rőczey Gergely készítette el, aki a Magyar Jóga Társaság Egyesület veszprémi irodájának munkatársa. Ennek lektorálása és korrektúrája folyamatosan zajlik és az elkövetkező hetekben ide fognak felkerülni a fordítások szövegei.

Az oldal célja, hogy a magyar embereket közelebb vigye azokhoz a spirituális, társadalmi és technikai innovációkhoz, amelyeket ma Damanhurként ismerünk.

Megjegyzés: a speciális damanhuri szakkifejezéseket nem magyarázzuk külön külön. A később felteendő szövegekből azok értelmet nyernek.

Selmeciné Bogdán Ágota – Selmeci J. Csongor

DAMANHUR ALKOTMÁNYA

Közös hagyomány, közös kultúra, közös történelem, közös etika

Damanhur alkotmány

Damanhur alkotmánya

Damanhur, alapjait tekintve, egy Gondolkodást-fejlesztő Iskola (Scuola di Pensiero), mely létrehozója, Oberto Airaudi tanításaira épül. E formálódó nagy szellemi-lelki „épület-együttest” négy kisebb rész, négy „Test” (Corpo) alkotja. Funkcionális megnevezésük, illetve a hozzájuk kapcsolódó kulcsfogalmak, meghatározások:

 • első a tudásra koncentráló „Meditációs Test” (Corpo di Meditazione):
  hagyomány és ritualitás;
 • második a megújulásra serkentő „Élet-játék Test” (Gioco della Vita):
  kísérletezés és dinamizmus;
 • harmadik a személyiségformáló „Önfejlesztő Test” (Tecnarcato):
  folyamatos belső átalakítás;
 • negyedik a közösség- és társadalomalkotó „Szociális Test” (Corpo Sociale):
  a tanítások valóra váltása kisebb és nagyobb közösségben.

Damanhur célkitűzései:

 • az Emberi Lény (Essere Umano) szabadságának kibontakoztatása, eredeti Isteni Minőségének (Principio Divino) felébresztése testileg-lelkileg;
 • a szeretet és a mintaszerű együttélés etikai alapelvein nyugvó, önfenntartó életmodell kialakítása;
 • az Emberiség (Umanitá) fejlődését támogató mindennemű Erő (Forza) bevonása, a velük való harmonikus együttműködés.

Az Alkotmány (Costituzione) olyan alapvető okirat, mely zsinórmértékül szolgál a damanhuri polgárok alkotta „Szociális Test” (Corpo Sociale) számára. Ennek tagja, a Polgár (Cittadino) kötelezettséget vállal arra, hogy életét az Alkotmányban megfogalmazott célok és alapelvek szerint rendezi be, az okirat minden cikkelyét tiszteli és betartja. A Polgársághoz (Cittadinanza) való csatlakozás, választás és egyéni elkötelezettség alapján, különféle formákban történik.

Az egyes kisebb Közösségek (le Comunitá) az együvé tartozás és az együttélés ideális formáit testesítik meg, az együttérzés és a közmegosztás alapelvei által indíttatva. E Közösségek összessége szövetségbe szerveződik. A Szövetséghez (Federazione) csatlakozhatnak más Gondolkodást-fejlesztő Iskolákhoz tartozó közösségek és csoportok is, amennyiben ugyanazok a célok lelkesítik őket is.

A közös hagyomány, a közös kultúra, a közös történelem és a közös etika megteremtéséből születik Damanhur népe, azaz a Nép (Popolo).

1. A Polgárok testvérekként, kölcsönösen segítik egymást a bizalom, a tisztelet, a tisztaság, az elfogadás, az együttérzés és a folyamatos belső átalakítás légkörében. Mindenki kötelességének érzi, hogy másoknak újabb és újabb lehetőséget biztosítson a magasabbra emelkedéshez.

2.Minden egyes Polgár vállalja a pozitív és harmonikus gondolkodásmód elterjesztését, hogy minden gondolat és tett – az eszményit a személyes érdek elé helyezve – a spirituális növekedést szolgálja. Ki-ki egyénileg – közösségi és spirituális vonatkozásban – felelős minden tettéért, tudván, hogy azok a mindenséget behálózó Szinkrón Vonalak (Linee Sincroniche) közvetítésével megsokszorozódnak és kihatással vannak az egész világra.

3. A damanhuriak, a közösségi lét keretein belül, törekednek az egyes tagok egyéni fejlődésére is oly módon, hogy egymás közötti kölcsönös kapcsolataikat a tiszta Megismerés(Conoscenza) és az egyetemes Tudat (Coscienza) jelenléte szabályozza. Ezen alapvető életszabályok: a józan ész használata, a másokról való pozitív gondolkodás, a kedvesség, a humoros lelkület, az optimista hozzáállás, a másság befogadása, a sokszínűség felértékelése. Elvárják mindenkitől, hogy képes legyen önkontrollra, gondolatai és tettei tisztántartására, érett döntések meghozatalára. Ugyancsak elvárják, hogy azok, akik egymás között – kölcsönösen elfogadott – komolyabb érzelmi kapcsolatot kívánnak elkezdeni, ezt nyilvános bejelentéssel a Polgárság tudomására hozzák.

4. A munkának spirituális értéke van, úgy tekintendő, mint másoknak juttatott adomány. Általa vehet részt mindenki aktívan a közösség szellemi és anyagi feladatainak elvégzésében. A közérdekű tennivalókra minden egyes Polgár felajánlja idejének egy részét, megbecsülést szerezve ezzel az önkéntességnek, illetve az ilyen légkörben végzett, egyéni és kollektív hitet erősítő munkának (Terrazzatura). Minden feladat értékes a maga nemében, egyformán méltó a megbecsülésre.

5. Damanhur ösztönzi a kutatást, bátorítóan támogatja a kísérletezést és az újítást a megismerés minden területén, mindaddig, amíg azok harmonikus kereteken belül zajlanak. A Polgárok képzik magukat, szélesítik és mélyítik tudásukat tanulmányaikban, munkájukban, művészi és szabadidős tevékenységeikben.

6. A spiritualitás, a kutatás és az ökológia – külön-külön és együtt is – a természeti környezettel való minden irányú kapcsolat fenntartására serkentenek, beleértve ebbe az erre alkalmas technológiák megfelelő használatát is. Minden Polgár összhangban él a természettels a benne lakozó érzékenyen finom erőkkel, valamint elkötelezi magát, hogy tiszteli és megóvja a természeti erőforrásokat, s hogy – amennyire csak lehetséges – elkerüli mindenféle formáját a szennyezésnek, a hulladékképzésnek. Gyakorlatra váltja a fizikálisan, mentálisan és spirituálisan harmonikus fejlődéshez illeszkedő életszabályokat; tiszteli saját testét, azt gondozza és megfelelő mértékben táplálja, elkerülve eközben a tápanyagok és a különféle szerek túlzott használatát; lakhelyét és annak környezetét rendben és tisztán tartja.

7. Damanhur népe, azaz a Nép (Popolo) több, mint az egyes egyéniségek szerves összessége, ezért páratlanul új jelenség az állandó fejlődésben: belső tapasztalatait, gondolatait, érzéseit magáévá téve, majd összegezve, azokat kulturális, etikai és spirituális közkinccsé teszi.

Damanhur logo

Damanhur logo

8. A damanhuri polgár egyénileg gondoskodik személyes anyagi szükségleteiről, ugyanakkor gazdasági erőforrásaival és munkájával támogatja a Közösségek Szövetségének (Federazione delle Comunitá) ilyenirányú szükségleteit, harmóniában a közteherviselés alapelveivel. Ha viszont úgy dönt, hogy elhagyja a polgári létformát, semmilyen – fentebbiekhez kapcsolódó – anyagi természetű követeléssel nem áll elő, nem formál jogot semminemű visszatérítésre.

9. A Polgárok igyekeznek gyermekeik születését előre megtervezni, hogy a lehető legjobban – spirituálisan és szociálisan is – előkészíthessék környezetüket azok világra jöttéhez és megfelelő növekedéséhez. Megszületett gyermekeiket úgy nevelik, hogy azok szabad és önálló személyiséggé válhassanak, ellátva őket minden szükségessel egyéni jellemvonásaik, adottságaik kibontakozásához és fejlődéséhez, szem előtt tartva mindeközben az elfogadott pedagógiai irányelveket. E nevelésben, valamint a gyermekek gondozásában és anyagi ellátásában minden bentlakó damanhuri részt vállal.

10. Azok, akik damanhuri polgárokká szeretnének válni, alaposan megindokolt kérésüket írott formában terjesztik elő. Ha a jelentkezők megfelelnek a Polgárrá-válás alapelvárásainak, egyetértésükkel kialakított formában próbaidőre befogadást nyernek. E pillanattól kezdve azonban már úgy tekintenek rájuk, mint akik betartják a jelen Alkotmányban foglalt útmutatásokat, és a közösségi élet egyéb normáit. A Polgárság soraiba való befogadás Engedély-okmánya (Concessione della Cittadinanza) csak azt követően léphet érvénybe, miután a pályázók tanúbizonyságot adtak Damanhur kulturális örökségének, alapelveinek ismeretéről. Megszűnik a Polgársághoz való tartozás – történjen az akár visszalépéssel, akár kizárással -, amikor olyan okokra, hiányosságokra derül fény, melyek megakadályozzák e kapcsolat folytatását.

11. A legfelsőbb irányító szerv szerepét a Királyi Vezetők (Re Guida) töltik be. Ők hangolják össze a négy „Test” (Corpo) ténykedését, illetve ők biztosítják, hogy a közösségi élet minden területén töretlen legyen az előrehaladás a spirituális célkitűzések, az ideálok megvalósítása felé vezető úton. Ugyancsak ők határozzák meg a különféle döntések, választások irányultságát, valamint ők bocsátják ki az egész Polgárságot érintő ügyekre vonatkozó törvényeket. A pusztán véleményezésre előterjesztett témákban kimunkált, majd kinyilvánított egyhangú álláspontjuk is kötelező jellegű minden szervezetre, csoportra vagy egyénre nézve. A Királyi Vezetőketmeghatározott időszakonként a „Meditációs Test” (Corpo di Meditazione) tagjai közül választják ki, belsőleg megállapított szabályok alapján.

12. A törvényhozási rend betartása feletti ellenőrzés az Igazságügyi Bizottság (Collegio di Giustizia) joga és feladata. Minden Polgár tiszteletben tartja az általa meghozott döntéseket.Az Igazságügyi Bizottság felfüggesztheti, illetve hatályon kívül helyezheti a rendellenesnek bizonyuló szabályokat, határozatokat, bocsássa azokat ki bármelyik szervezet is. Megszabja az alkotmányos normák megsértése miatti fegyelmi eljárások menetét. Betölti a fellebbviteli hatóság funkcióját más szervezetek által meghozott fegyelmi jellegű intézkedések esetén, a szövetségi törvények által előírt módon és formában. Felügyeli a közösséggé-formálódás menetét, emlékezteti az érintetteket az egyéni és kollektív fejlődéshez igazodó normatívák naprakész kidolgozására. Ha, esetleg, nézeteltérések támadnának a Polgárok között, vagy közöttük és Damanhur, illetve annak szervezetei között, ilyen ügyek – minden más közbülső joghatóság megkerülésével – közvetlenül az Igazságügyi Bizottság színe elé terjeszthetők. A Bizottság jogi formaságok nélkül, a méltányosság alapján elbírálhatja őket, a meghozott ítéletek pedig ezt követően megfellebbezhetetlennek tekintendők. Az Igazságügyi Bizottságotmeghatározott időszakonként a „Meditációs Test” (Corpo di Meditazione) tagjai közül választják ki, belsőleg megállapított szabályok alapján.

13. A Polgárok a szövetségi törvények által megszabott formában szerveződnek kisebb Közösségekbe. E Közösségek (le Comunitá) saját területtel, lakossággal és önkormányzattal rendelkeznek. Lélekszámuk nem haladhatja meg a 200-220 főt. Vezetőiket meghatározott időszakonként választják meg. Mindegyik Közösség arra törekszik, hogy teljes mértékben önfenntartóvá váljon. Létrehozhatnak külön szervezeteket, életbe léptethetnek külön szabályokat, melyeket szükségesnek tartanak céljaik elérésére, illetve mindennapi életvitelük biztosítására, szem előtt tartva mindeközben az egész Polgárság magasabb rendű érdekeit, valamint Hagyományát (Tradizione). Ezen helyi szabályok betartását minden Polgár önmagára nézve kötelezettségként kezeli, tartózkodjon bármelyik Közösség területén is. Sem a Közösségekben lakó Polgárok, sem bárki, aki damanhuri területen tartózkodik: nem dohányzik, nem viszi túlzásba az alkoholfogyasztást és nem használ mámorítószereket.

14. A Közösségek Szövetségéhez (Federazione delle Comunitá) más olyan közösségek vagy csoportok is csatlakozhatnak, amelyek a jelen Okiratban (Carta) leírtakkal összhangban álló elvek és célkitűzések alapján szerveződtek. A csatlakozás mikéntjét a Királyi Vezetők (Re Guida) határozzák meg.

15. A jelen Okirat (Carta) alapján keletkező végrehajtási szabályok nem állhatnak ellentétben magában az Okiratban leírtakkal. Az egész Polgárságot érintő ügyek jogi szabályozása magasabb rendű Törvények (Leggi) szem előtt tartásával történik. Ezen Okiratba foglalt előírások felülvizsgálata, módosítása csak a „Meditációs Test” (Corpo di Meditazione) tagjainak jóváhagyásával hajtható végre, belsőleg megállapított szabályok alapján. Minden olyan esetben, amikor érvényben levő előírások értelmezésével kapcsolatban problémák merülnek fel, a végső határozatot a Királyi Vezetők (Re Guida) hozzák meg, az Igazságügyi Bizottságnak (Collegio di Giustizia) a Hagyomány (Tradizione) alapelvei szerint kifejtett vélemény-nyilvánítását követően.

Damanhur, 2007. december 17.

 

Látogatás Damanhurba

Űrlap letölthető itt

 

 

Damanhur honlapjának (http://www.damanhur.org) ismertető szövegeit tesszük közzé az alábbi felületen. (Az anyagok elkészítése folyamatosan zajlik.)

 

 

!!! JELMAGYARÁZAT:

A szövegekben előforduló jelek, jelzések magyarázata:

Az ábécé nagybetűi (A,B,C . . .) a főfejezeteket, az őket követő számok (/1,/2,/3 . . .) az egyes fejezeteket, míg az ábécé kisbetűi (a,b,c . . .) a hozzájuk tartozó alfejezeteket különböztetik meg egymástól.

Az egyes szavak, kifejezések kék (vagy kék környezetben fekete) színnel való kiemelése arra utal, hogy azok bővebb kifejtése, értelmezése más fejezetekben, alfejezetekben keresendő, míg az azonos színű csillaggal (* vagy *) is megjelölteké – kék színű betűkkel – közvetlenül az adott alfejezetet (vagy értelmező-szöveget) követően olvasható.

Néhány kulcsfogalom, vagy gyakran előforduló kifejezés után azok eredeti, olasz nyelvű megfelelői esetenként zárójelben, dőlt betűkkel fel vannak tüntetve.

 

 

Alapozó fejezetek:

Filozófia

 Felébreszteni a minden emberben bennlakozó Isteni Eredetet

 

Damanhur filozófiája, melyet alapítója, Falco Tarassaco inspirált, a pozitív gondolkodáson, a cselekvésen és azon a felfogáson alapszik, miszerint minden ember azért él, hogy valamit önmagából másokra hagyjon, s ezzel részt vegyen az egész emberiség fejlődésében.

A damanhuri spirituális látásmód szerint az emberi létezők részét képezik egy spirituális ökoszisztémának, ahol rajtuk kívül különféle erők és finom intelligenciák vannak jelen. Ez utóbbiakkal igen fontos egy megfelelő kapcsolat tudatos kialakítása és megszilárdítása. Ebben az ökoszisztémában találjuk meg különböző formákban azokat az entitásokat, amelyekhez az emberek kezdet óta hasonlítani szeretnének: a mítoszokban szereplő, erdőkben élő természeti lelkektől* a különféle természeti népekhez*, kultúrákhoz és mérvadó vallásokhoz kötődő istenségekig.

Az emberi létezők azért is részei ezen ökoszisztémának, mert hordozói egy-egy, kezdetben lappangó isteni szikrának (scintilla divina). E szikra azonban újra felizzítható, és a damanhuri spirituális ösvény éppen ennek az isteni szikrának a felizzítását tűzi ki célul, mely közelebbről a mindannyiunkban jelenlevő pozitív képességek felébresztését jelenti. Életre kelteni eme Isteni Eredetet (Principio Divino) azt jelenti: felismerni, hogy a spiritualitás létezésünk minden pillanatát át- meg átjárja, napi 24 órában, születésünktől halálunkig.

Damanhurban az emberek és istenek közötti viszony ideális formáját az úgynevezett Hármasság* (Triade) testesíti meg. A Föld népeinek istenségei, melyek az idők során gyakran egymástól elkülönülve, vagy egymással konfliktusban voltak, a Hármasságban egymással teljesen harmonikus kapcsolatban állnak. Közülük azok, amelyek hasonló karakterűek és mítoszaik is hasonlóak, egymással szorosabb egységbe kerülnek, hogy kialakulhasson egy új planetáris szövetség az isteni erők és az emberiség között, s hogy e szövetség képes legyen kiváltani az emberi létezők egymás közötti egységének tudatos és érzelmektől áthatott megélését, az egymástól való elkülönülés ellenében.

A damanhuri spirituális ismereteket a Meditációs Iskola (Scuola di Meditazione) őrzi és közvetíti. Az Iskola nyitva áll bárki számára a világon, aki részesedni szeretne tudományából. Falco Tarassaco tanítása alapján két fejlődési szint elérését tűzi ki célul: elmélkedésekkel és ismeretek közlésével segíteni mindenkinek saját élet-küldetésének kiválasztásában, mégpedig „A Spirituális Szabadság eléréséhez vezető út”* (Percorso di Libertá Spirituale) bejárása által; valamint elmélyedni a spirituális és ezoterikus Megismerés (Conoscenza) különféle témáiban, mégpedig a Meditációs Tanfolyam (Corso di Meditazione) keretein belül.

 

 

* Természeti lelkek

Intelligens teremtmények, a spirituális ökoszisztéma részeként

Földünk spirituális ökoszisztémája magában foglal fizikai létezőket (mint, például: az ember) és nem fizikai létezőket. A természeti lelkek (spiriti di natura) intelligens, fizikai test nélküli létezők, s olyan helyeken élnek, ahol a természeti környezet még érintetlen.

A világ kultúrái az emberekéihez hasonló jellemzőkkel írták le őket, miközben különféle fajtáikat azonosították – úgymint gnómok, goblinek, manók, najádok, nimfák és így tovább – megpróbálva elképzelni, miként jelenhetnének meg fizikai formákban. Sok klasszikus mesében és fantáziaregényben, mint például a „Gyűrűk Urában”, ezen teremtmények karakterizálása olyannyira hasonlóvá teszi azokat hozzánk, hogy szinte érzékelhetőekké válnak.

Egyes damanhuri polgárok állatnév felvétele helyett a természeti lelkek egy-egy fajtájának nevét választották: Goblin, Ondina, Coboldo és még sokan mások.

Falco Tarassaco tanítása szerint a három anyavilág (az emberek világa, a természeti lelkek világa és a növényvilág) adja bolygónknak az éltetőerőt, és őrzi ezen éltetőerő kulcsait; a közöttük levő teljes együttműködés pedig szükséges feltétele az emberiség evolúciójának.

 

 

* Népek

Az emberi identitás és az emberi tapasztalat-kincs letéteményesei

 

A damanhuri látásmód a „népeket” (popoli) az emberi identitás és a felhalmozott emberi tapasztalat-kincs letéteményeseinek tekinti. Olyan entitást nevezünk „népnek”, mely közös etnikai, kulturális, történelmi, nyelvi és más hasonló jellegű kötelékek alapján formát ad egy nagy kollektív individuumnak, mely utóbbi tartalmazza tagjainak minden képességét, illetve minden, az idők folyamán kinyilvánított törekvését.

Az emberi történelem előrehaladtával az „állam” fogalma kapott egyre inkább primátust. Az emberi evolúció szemszögéből tekintve viszont a „nép” fogalma – túlterjedve a mi időnkben oly’ gyakori politikai visszaéléseken – a legfőbb hivatkozási pont az emberiség harmonikus fejlődése érdekében. Egy erős kollektív identitás szüli a képességet mindenfajta különbözőség értékelésére; így, például, egy olyan világban, ahol a „népek” sokszínűsége elfogadott, nem létezhetne rasszizmus.

Egy „nép” akkor nyeri el teljes identitását, amikor azok, akik részét képezik, azonosítják magukat saját értékeikkel, mégpedig öntudatosságuk, valamint egyediségük kifejezésére irányuló akaratuk által. Nem véletlenül tarják magukat a damanhuriak Spirituális Népnek (Popolo Spirituale); ez a kollektív érzés ugyanis a választás szabadságának igazi megtapasztalásából született meg a mi polgárainkban.

„Az Emberiség Templomai” (Templi dell’Umanitá) továbbfejlődésének tekinthető majd „A Népek Temploma” (Tempio dei Popoli), mely lehetővé teszi bolygónk kisebbségben élő „népeinek”, hogy találkozzanak egymással egy részükre kialakított helyen.

 

 

* A Hármasság

 Isteni erők harmonikus kapcsolatban

A Hármasság (Triade) név a bolygónkon jelenlevő isteni erők közötti harmónia állapotára utal. Az ilyen állapotot azért nevezik Hármasságnak, mert a damanhuri felfogás szerint minden erő három fő egységből áll: energia, akarat és ismeret.

Az istenségek olyan entitások, melyek képesek hatást gyakorolni az univerzális törvényekre. Az emberi történelem folyamán a különféle népek mindig is keresték a kapcsolatot ezekkel az erőkkel, kifejlesztve panteonjaikat, vallásaikat, rítusaikat, melyek közül sok manapság is élő gyakorlat.

A Hármasság-elgondolás értelmében az emberiséget pártoló isteni erők egy nagy és egyedülálló entitásban újra egységbe kerülnek, mely entitás befogadja, megtartja és visszaadja az inspirációt és a gondolatot. Damanhurban több rituális ünneplés során is előtérbe kerül a Hármasság mint alapfeltétele a kapcsolatfelvételnek és a kommunikációnak a mi dimenziónk és az univerzum életét irányító törvények között.

 

* A Spirituális Szabadság eléréséhez vezető Út

 Nyolc lépés a megvilágosodás felé

„A Spirituális Szabadság eléréséhez vezető Út” (Percorso di Libertá Spirituale), Falco Tarassaco üzenete alapján kidolgozva, lehetőséget kínál számunkra felkutatni az útirányt a spiritualitás és önmagunk megismerése felé, kapcsolódni az univerzum isteni energiáihoz, valamint rálépni a boldogság felé tartó útra. Tulajdonképpen, az emberi létező és az élet természetének körüljárása érdekében, vallásmentes meditációk sorozatából felépített Út bejárásáról van szó, hogy annak végén minden törekvő szabaddá váljon saját életfilozófiájának meghatározására, majd annak következetes és örömmel teli megvalósítására.

„A Spirituális Szabadság eléréséhez vezető Út” a meditáció egyik formája, hogy ismét birtokba lehessen venni a Létezés (Esistere) misztikus érzését, mely olyannyira jellemző az emberre. A „Létezés” azt jelenti: egy nagy ökoszisztéma részének érezni önmagunkat, amelyen belül együtt van jelen minden élő erő, a láthatók és a nem láthatók, a baktériumoktól a legnagyobb intelligenciákig, mely utóbbiakat a klasszikus tradíciók „istenségeknek” neveznek. Az Út bejárása egy utazás az ember valódi lényének felébresztése felé, azaz, egy pozitív gondolkodástól és érzékenységtől áthatott, mások felé nyitott, önmagával békében élő lény felébresztése felé.

Falco tanítása szerint, ha a személyes felébredés közösségi kereteken belül zajlik, az előnyösebb a saját egyéniség fejlődésére nézve: mindenki egyéni sorsként éli meg saját adottságainak és álmainak fejlődését, ez viszont csak a másokkal való mély, kölcsönös egymásra hatásnak köszönhetően történhet meg, mégpedig nézetek cseréje, szembesítése és összehangolása kíséretében.

Az Igazság* (Veritá), mondja Falco, egy ezerarcú kristály, s minden arc – bár eltérő módon, de mégis – hitelesen tükrözi vissza azt, ami a valóság. Kiválasztván mindenki azt az arcot, amelyben felismeri önmagát, elindulhat azon keresztül az Igazság keresésére. „A Spirituális Szabadság eléréséhez vezető Úton”, kiindulva a kristálynak Damanhur Gondolkodást-fejlesztő Iskolája (Scuola di Pensiero di Damanhur) által képviselt arcától, amelyen belül szembesülhet mások tapasztalataival és felfedezéseivel, mindenki továbbhaladhat megkeresni saját Igazságát, saját fejlődési útját és azt a küldetést, amelyet az élet tartogat számára.

Az Út bejárása nyolc alap-meditáción való részvételből áll, melyek csoportos keretek között zajlanak, damanhuri oktatók jelenlétében. Minden meditáció kettőtől három napig tartó együttlétet kíván a világnak abban a városában, amelyet az Út bejárásának helyszínéül választottak.

E helyszínek bárhol lehetnek, a világ bármelyik országában. Azok, akik hívást éreznek egy ilyen Út bejárására, kapcsolatba léphetnek a damanhuri Meditációs Iskolával egy csoport megszervezése céljából; s ha egyszer egy csoport összeáll, a damanhuri oktatók azonnal készen állnak majd az első meditáció levezetésére.

Ha egy alapszintű „Útonjárás” már lezajlott, később a meditációk megismételhetők más helyeken és más oktatókkal, s ekkor foglalkozhatnak az első nyolctól eltérő témákkal is aszerint, hogy a tanítványok mit javasolnak, vagy az oktatók mit tartanak érdemlegesnek.

Minden egyes meditáció „Az Emberiség Templomainak” egy-egy terme által képviselt érték ihletése alatt zajlik. Azok számára, akik vállalni tudják a Damanhurba utazást, ajánlatos a nyolc alap-meditáció egyikének megtartása e termek valamelyikében, de ennek elvégzése mindenki számára lehetséges az „Útonjárás” helyszínén is.

Amikor a nyolc alap-meditáció mindegyike teljesült – és ez nem jelenti azt, hogy ez mindenki számára ugyanabban az időben következik be, mert mindenki úgy állíthatja be saját „Útonjárásának” ütemét, ahogy’ az számára a legmegfelelőbb, még ha más-más csoportban végzi is ezt – tehát az alap-meditációk végeztével minden résztvevőben aktiválódik az emberiséggel baráti viszonyban levő spirituális ökoszisztéma erőivel való kapcsolat első szintje, s ezzel hozzáférhetővé válik egy egyszerű személyes ritualitás, a damanhuri Meditációs Iskola által kidolgozott formák szerint.

Ezt követően egy másik városban, de ugyanúgy csoportban és oktatókkal, mindenki újból megismételheti a nyolc meditációt, vagy javasolhat más témájúakat, illetve élheti a saját életét annak fényében, amit az Úton tanult. Damanhur Gondolkodást-fejlesztő Iskolája mindig hivatkozási alap marad azok számára, akik azt annak kívánják tartani.

* Igazság

Az Igazság kristálya, melynek minden egyes arculata hiteles

Mi az Igazság (Veritá)? A damanhuri filozófiában a Lét (Essere), az Élet (Vita). Mi nem tételezünk „egyetlen” Igazságot, melyet meg kellene érteni és el kellene érni; ellenkezőleg, megfontolás tárgyává tesszük az életet és azt, ahogyan azzal szembesülünk: intenzitással, szenvedéllyel, mások iránti tisztelettel . . . követve mindeközben spirituális választásainkat, melyekkel egy nevezőn érezzük magunkat, ekként téve azokat „igazakká”.

Az Igazság hasonlítható egy kristályhoz: ezernyi arculata van, s közülük mindegyik valóságos. Egyenként megszemlélhetjük mindegyiket, anélkül, hogy kizárnánk a többit. Alaposan megfigyelve minden arculatot – tisztán, figyelmesen és felelősségteljesen vizsgálódván – lassan-lassan eljuthatunk arra a szintre, ahol látásmódunk kifinomodik. Végül pedig, behatolván a kristály belsejébe, elénk tárulhat az emberi létezőkre és a spirituális ökoszisztéma erőire vonatkozó mindennemű igazság, azaz, elénk tárulhat univerzumunk életének igazi értelme.

Ahhoz, hogy ezt megtehessük, választanunk kell egy spirituális utat, és állhatatosan követnünk kell azt. Egyedül így láthatjuk át egyre teljesebben, miként is fest az egész kristály.

 

 

 

Történet

Falco rábízza üzenetét a Meditációs Iskolára

Damanhur története 1975-ben kezdődik Torinóban, alapítójának, Falco Tarassaconak, paranormális, ezoterikus és természetgyógyászati témájú első nyilvános előadásaival. Egy évvel később indul az első meditációs kurzus, majd ezekből fejlődik ki az a Meditációs Iskola, mely megveti az alapokat a Damanhuri Szövetség közösségeinek néhány évvel későbbi megszületéséhez.

Falco személyesen vezeti az első tanfolyamokat, és közben képzi a jövőbeni előadókat, akik az elkövetkező években továbbfejlesztik ugyanazt az Iskolát, követve az alapító tanításának hagyományát. Az első évektől kezdve ugyanis Falco mindig más-más damanhurira ruházza át az Iskola vezetését, azzal a megbízással, hogy elsősorban a függetlenségnek és az üzenetátadás felelősségének erősödését tartsák szem előtt. Eközben fenntartja magának az Iskola felügyeleti funkcióját, és megadja ezek után is a lehetőséget a hetenkénti nyilvános találkozókra*, melyek témái képezik a meditációs témák magját is.

A meditációs tanítás erős alapidentitást teremt úgy a spirituális értékekre, mint a viselkedési normákra nézve, így adva éltetőerőt a későbbi damanhuri kísérlethez.

Idővel, az egyetemes ezoterikus hagyomány ismereteinek Falco részéről történt terjesztésével együtt, lassan-lassan az ezotéria* ugyanazon jelentéstartalma is más arculatot kap.

Az ezotéria több, mint „ismeret”; az ezotéria „megtapasztalás”, mely lehet ugyan megosztott, de sohasem jelentéktelen, mivel kulcs az átalakuláshoz mindenki számára, aki spirituális célt akar kitűzni maga elé.

Ma már a világ különféle kultúráiból származó résztvevői vannak az Iskolának, mind a „Spirituális Szabadság eléréséhez vezető Út” bejárásának, mind a Meditációs Tanfolyamnak. Ezek tanítási és tapasztalat-megosztási köre folyamatosan bővül. Az Iskola fő témája a szabad akarat (libero arbitrio), vagyis azon képességünk megfelelő használata, mely alkalmas egyéni döntések meghozatalára, majd vállalni is tudja az ezekkel járó felelősséget.

 

 

* Hetenkénti nyilvános találkozók

Megbeszélésre, tanulásra, együttmunkálkodásra szolgáló összejövetelek

 A közösségi élet, saját önmeghatározása szerint, különféle nézőpontok kölcsönös egymásra hatása által irányított életforma. Damanhurban minden kisebb közösség, azaz minden nucleo, minden régió, a Meditációs Iskola kutatásokban résztvevő, illetve különböző spirituális utakat járó minden csoportja havi vagy heti rendszerességgel találkozót tart, melyen mindenki megosztja saját tapasztalatait, és másokkal együtt megvizsgálja a közös tervek előrehaladtának menetét.

Minden csütörtök találkozóra hívja egész Damanhurt.

Általában két szakaszra tagolódnak az ilyen találkozók. Az elsőt – melyen gazdasági, szociális és gyakorlatias jellegű témákat tárgyalnak – a Királyi Vezetők (Re Guida) koordinálják, mégpedig olymódon, hogy mind ők, mind a közösségi szervezetek képviselői szembesülhessenek a polgárokkal, információkat cserélhessenek és megvitathassák az egész közösség számára fontos ügyeket.

A találkozó második szakaszában viszont Falco Tarassaco tanításához, valamint a damanhuriak tapasztalataihoz kötődő spirituális és kutatási témakörök kerülnek a középpontba. Ez utóbbi beszélgetéseket – eltávozásáig – Falco vezette, ezt követően pedig tanítványai, illetve a „Teoretikus Csoport” asszisztensei vették át ezt a szerepet.

A csütörtöki találkozók nyitottak az érdeklődő közönség számára is, sőt, az interneten keresztül is nyomon követhetők.

 

* Ezotéria (ezoterikus megismerés)

Az ezotéria és a mítosz – mint kulcsok az élet értelmezéséhez

 Falco tanítása  különféle nyelvezetek közvetítésével fejeződik ki, melyek az élet számos területét érintik. Az ezoterikus nyelvezet is egy ilyen közvetítőeszköz, mégpedig a jelentősebbek közül való, mert erősen meghatározta Damanhur történetének első éveit, és intenzíven jelen van mind a mai napig.

Falco nem elsősorban a hagyományos ezotéria sajátosságainak: a titkosságnak, az okkultságnak tulajdonít értéket, hanem annak a képességnek, hogy ki tudjuk olvasni a mítoszokból azokat a jelentéstartalmakat, melyek pozitív irányba terelhetik életünket.

A damanhuri Meditációs Iskolaezoterikus iskolának” tartja önmagát, mert körültekintő hozzáállást szab meg a tanulási fegyelem betartásának feltételeként. Más szavakkal: az Iskola alapfelfogása az, hogy minden tapasztalatnak közvetlenül átéltnek kell lennie, nem lehet pusztán elbeszélés alapú, mert ezzel azt kockáztatjuk, hogy jelentéktelenné válik.

A Meditációs Iskolában a klasszikus ezoterikus szimbólumok – istenség, Grál, rituálé . . . – harmonikusan elrendeződve állnak azon ösvény mentén, melynek célja, hogy mindenkit egyre felelősségteljesebbé változtasson önmagával és saját személyes hatalmával szemben.

 

 

Módszer

A belső átalakítás alapelemei

A vágy, egy olyan spirituális valóság megteremtésére, melyben jelentőséget kap a mindennapi élet valamennyi aspektusa, Damanhurt egy összetett, ugyanakkor finoman részletezett életmodellé alakította.

A damanhuri modell négy tartópillérre alapozódik, melyeket „Testek”-nek hívnak. Ezek közül kettő a Meditációs Iskola felügyelete alá tartozik, azaz, egyrészt a spirituális látásmód, másrészt e látásmód mindennapi gyakorlatra váltása, vagyis a közösségi élet* az egész Szövetségre (Federazione) kiterjedően. A másik két tartópillér, az „Élet-játék Test” (Gioco della Vita), illetve azÖnfejlesztő Test” (Tecnarcato), a maguk arányában olyan alapvető értékek fenntartására hivatottak, mint a változtatás (cambiamento) és a belső átalakítás (trasformazione interiore).

E tartópillérek közötti kölcsönhatás egy erőteljesen dinamikus életformára sarkall, ez pedig, különféle, ám egymást kiegészítő gondolkodásmódok együttlétezésével, eredeti és egyedülálló spirituális megtapasztalásokhoz vezet.

A Damanhurban lefolytatott spirituális kutatások nagy része, immár negyven éve, egy saját alapítású egyetem közreműködésével kerül a nyilvánosság elé, hozzáférhetővé téve ezzel Falco Tarassaco tanítását és Damanhur gyakorlati tapasztalatait, mégpedig különféle iskolák, tanfolyamok és nyilvános konferenciák megszervezésével.

Ez a metódus, mely a kezdetek óta meghatározza Damanhur spirituális útját, a különféle hallucinogén szerek használatának teljes kizárása és a teljes dohányzási tilalom* mellett döntött. Ennek oka az a meggyőződés, hogy a Megvilágosodás (Illuminazione) csak a mindenkori tudatosság, a következetesség és az állhatatosság meghódításával érhető el egy kiválasztott úton haladva . . . egészen addig, míg a saját belső átalakulás stabilizálódik, függetlenül bárminemű külső tényezőtől.

 

* Közösségben élni

Spirituális öko-közösségek szövetsége, nyitottan a világra

Közösségi életének negyven évében Damanhur megvalósított egy végletekig gyakorlatra váltható álmot: egy spirituális öko-közösséget, amelyben 600 bennlakó polgár életet adott egy, a világgal és a népek különféle kultúráival való kapcsolatra nyitott, többnyelvű társadalomnak; és amelyben a belső emberi kapcsolatoknak a szolidaritás, a felelősségérzet, a játék, a humor és a kreativitás ad éltetőerőt.

Ma Damanhur a létezés alapvető értékeinek egyfajta kutatási kísérlete, mely akciók és vizsgálódások sorozatán keresztül különféle élet-területekre terjed ki: a kultúrára, a munkára, a művészetre, a fenntarthatóságra, a gazdaságra, valamint az univerzumot kormányzó finom energiamezők feltérképezésére.

 

* Dohányzási tilalom

Normatív szabály az önfegyelmezésre és az akarat megerősítésére

Egész Damanhurban, vagyis minden hozzá tartozó területen tiltva van a dohányzás, még a vendégek számára is. E tilalom 1975 óta van érvényben, az alapítók indoklása szerint: alkalmat adva vele szilárdabbá tenni az önfegyelmet, és gyakorolni az odafigyelést nem pusztán önmagunkra, hanem másokra és környezetünkre is tekintettel. A dohányzási tilalmat, önfegyelmező értéke miatt, Damanhur Alkotmánya is szentesítette, mely utóbbi – egyébként – más témákat érintve is erősen kihangsúlyozza az önkontrollra és a viselkedésbeli túlzások elkerülésére való képesség fontosságát.

 

 

Főfejezetek:

A) Spirituális látásmód:

A/1.) Vallásmentes spiritualitás

A/2.) Meditációs Iskola

A/3.) Falco Tarassaco

A/4.) Mágia és Teurgia

A/5.) Spirituális Fizika

A)

Spirituális látásmód

Az isteni szikra felébresztésének bejárható útja

A Damanhur alapítója, Falco Tarassaco által kidolgozott damanhuri filozófia a pozitív gondolkodáson, a cselekvésen és azon az ideális életfelfogáson alapul, miszerint minden ember azért él, hogy saját értékeit mások szolgálatára szentelje, hozzájárulva ekként az egész emberiség fejlődéséhez. Az élet egy utazás az öntudatosság elérése felé, hogy létünk alapvető kérdéseire önmagunkban találjuk meg a válaszokat, egybevetve és kicserélve azokat másokéival, azaz becses útitársainkéival a belső átalakulás felé vezető úton. Egy utazás tehát, mely alatt a humor, a játékra való hajlam, elavult felfogásaink és szokásaink megváltoztatásának szándéka . . . ezek mind lényegbevágóak énünk jobbik részének aktiválása érdekében.

 

A/1.)

Vallásmentes spiritualitás

Felismerni a fontos dolgokat az élet minden területén

Damanhur egy olyan, gyakorlatra váltott élet-filozófia, melyben a spiritualitás nagy jelentőséget tulajdonít a földi életnek, és igyekszik felismerni a benne rejlő fontos dolgokat annak minden területén.

Nem egyfajta kultusz vagy vallás, mivel nem feltételezi egy kinyilatkoztatott Igazság (Veritá) létét, amelyhez igazodna. Damanhur spirituális üzenete minden embert arra bátorít, hogy az élet alapvető kérdéseire önmagában keresse a válaszokat, mialatt gondolatait kicseréli, illetve szembesíti másokéival. Megélve a közösségi létformát, melynek értékei az együttérzésbe, a közmegosztásba, a kölcsönös szeretetbe és a környezet megbecsülésébe vannak ágyazódva, a damanhuriak önmaguk és a földi élet jobbítására, tökéletesítésére törekednek, miközbenMeditációs Iskolájuk (Scuola di Meditazione) segítségével – feltérképezik a világegyetemben jelenlevő energiákat.

 

 

-A/1.a)

A Népek Temploma

Egy tér, egymástól távoli kultúrák és hagyományok közötti párbeszédre

Damanhur az itt megépült különlegesség, „Az Emberiség Templomai” (Templi dell’ Umanitá) miatt vált ismertté a világon, emiatt a Harmóniának (Armonia) és Szépségnek (Bellezza) szentelt földalatti épület-együttes miatt, mely a szabad spiritualitás megtestesítője; s most e meglévőhöz társulna egy másik nagyszabású terv: felépíteni „A Népek Templomát” (Tempio dei Popoli) egy hatvan éve megszüntetett mészkőbányában, közel „Az Emberiség Templomai”-hoz, a Szent Erdő Templom (Tempio Bosco Sacro) szomszédságában, Vidracco területén. Az alapgondolatot, miszerint legyen egy tér a „népek” kultúrájának és spirituális hagyományának szentelve*, 2005-ben vetette fel Falco Tarassaco, Damanhur spirituális vezetője. A terv a kimunkálás fázisában van, és előirányozza a kibányászott régi térség komplett környezeti helyreállítását, megépítve helyére: egy termet „A Népek Parlamentje” (Parlamento dei Popoli) számára; egy könyvtárat a világon élő természeti népek kultúrájának, hagyományának és tipikus használati tárgyainak bemutatása, illetve megőrzése céljából; meditációra és művelődésre szolgáló tereket; valamint vendégfogadó és „wellness” zónákat. A damanhuri filozófia nagy fontosságot tulajdonít a bennszülött és sajátos spiritualitású népeknek, úgy tekintve rájuk mint a bolygónkkal való harmonikus kapcsolat őrzőire, míg „A Népek Parlamentje” olyan intézmény kíván lenni, mely a „magasan fejlett személyiségekből álló közösségek, csoportok”, az úgynevezett szuperindividuumok* (superindividui) közötti találkozókra és eszmecserékre adna lehetőséget, hogy azok ekként bontakoztathassák ki áldásos képességeiket az emberi nem számára. A belső egységek megépítését követően a terv tartalmazza a környezet teljeskörű helyreállítását, melynek köszönhetően visszanyerné harmóniáját az egész dombos-erdős környék. Az, hogy olyan építmények, mint „Az Emberiség Templomai” és „A Népek Temploma” egyáltalán megvalósulhassanak, köszönhető azon egyének és csoportok hozzájárulásának is, akik rokonszenvvel viseltetnek e tervek iránt, és konkrétan hozzá is kívánnak járulni azok megvalósításához: egyrészt adományaikkal, másrészt technikai besegítő munkájukkal, illetve egyes speciális résztervek elkészítésével.

 

 

* Tér a népek kultúrájának és spirituális hagyományának szentelve

 Az emberi nem egészének megnyilatkozási helye

Falco Tarassaco több alkalommal beszélt „A Népek Templomának” nagyszabású tervéről:

„Ez az épület az emberi nem egészének lesz majd megnyilatkozási helye, éppen úgy, amint az szándékunk volt „Az Emberiség Templomainak” felépítésével. Találkoznak majd ott a különböző népek spirituális vezetői és népükkel ténylegesen is kapcsolatban álló képviselői, hogy az emberhez és érzelmeihez kötődő alkímiai kombinációkat dolgozzanak ki. Ahhoz, hogy elkerülhető legyen e népek eltűnése, minden egyes népcsoportnak sikeresen át kell gondolnia, miként tartható fenn művészeti, történelmi, nyelvi, kulturális és területi kontinuitásuk. Tőlünk földrajzilag távolabbi népeknek fel fogunk ajánlani egymás közötti cserére kézműves-termékeket, illetve növényi magokat saját földjeiken való művelésre, mivel azok itt, nyugaton nem tudnának kisarjadni. Fontos lesz, hogy szülessenek ötletek, illetve kellő inspiráció, s akkor e kis népek még többet tudnak majd tenni, nem utolsósorban meg tudják majd őrizni istenségeiket, spirituális önállóságukat. Ezeket mind-mind együtt kell majd kiokoskodni, sok-sok fantáziával. Lépésről-lépésre lesz egyre érdekesebb: alkalmakat találni szemtől szembeni találkozókra a népek között, mert mindegyikük rendelkezik olyan jellemvonással és érdeklődési irányultsággal, melyek ekként közös értékké válhatnak majd, megkönnyítve így egymás kölcsönös megismerését. Ily’ módon hozunk majd létre egy megannyi különbség egyesítésére képes energetikai mezőt, azonban nem rábeszéléssel, hanem megoldások keresésével. A kulturális identitás megőrzését szolgáló célkitűzések egyike lesz majd e mező létrehozása, mégpedig a Templomban megépíteni kívánt színházi térben, illetve a zenei rendezvények vagy a könyvtár részére kialakítandó terekben. Álmunk tehát egy művészi szépségtől átitatott környezet megteremtése, ahol vendégül láthatjuk a népek és a nemzetközi szervezetek képviselőit, sőt, még azokat az államférfiakat és politikusokat is, akik készek az egymással való találkozásra, hogy ott együtt keressék a megegyezést szolgáló érintkezési pontokat.”

 

* Szuperindividuum

A damanhuriak szótárában a „szuperindividuum” (superindividuo) kifejezés olyan személyekből álló csoportra utal, akik képesek egy emberként mozdulni, egymáshoz szorosan kötődnek és a kölcsönös szeretetből merítenek életerőt. Egy ilyen csoportban minden egyén részt vesz a kollektív identitás megvalósításában, ez lelkesíti mindnyájukat; a személyes kapcsolatokat pedig a tisztelet, a szeretet, az elfogadás és az a törekvés erősíti, mely egymás személyiségének kölcsönös javítására irányul. A csoporton belül különösen erős a paratelepátia, vagyis az a lehetőség, hogy egyik a másiknak át tudja adni saját képességeit. Szuperindividuummá válni: ez minden kisebb és nagyobb damanhuri közösségnek távlati célja. Ideális esetben minden csoportnak: a különféle Spirituális Utakat járóknak, az egyes nucleo-kban lakóknak és a vállalkozásokban résztvevőknek is el kellene érniük ezt az állapotot. Szó van tehát a folytonos keresésnek egy olyan példájáról, amely nem csupán elméleti szinten, de vele egyidejűleg (sőt, legfőképpen) gyakorlati szinten is zajlik.

 

-A/1.b)

A Szabadtéri Templom

Felszentelt tér spirituális kérdések felvetésére

A Szabadtéri Templom (Tempio Aperto) az elsőként létrejött damanhuri közösség területén, „Damjl”-ban épült fel. Tizennyolc agyagoszlop és két, fiatal kőből készült oszlop áll benne, valamint egymástól elválasztva egy Föld-elemnek és egy Tűz-elemnek szentelt oltár. A legvégén egy amfiteátrummal zárul, ezen ellipszis egy része pedig szabadtéri színházhoz hasonlóan lett kialakítva. Az egész komplexum, mivel tető nélkül épült, így közvetlenül tekint az égre.

A Szabadtéri Templom olyan belső késztetések céljait szolgálja, mely minden ember sajátja: kutatni a „távoli”, isteni gyökerek után. Ez a belső késztetés, melyet a damanhuriak „isteni érzéknek” (senso divino) neveznek, saját kérdéseire azokon a spirituális, filozofikus, vallásos utakon találja meg a választ, melyeket a különböző népek és az emberi szellem kutatói jelöltek ki korszakról korszakra. A Szabadtéri Templom a kérdések feltevésének helye, melyek univerzálisak, így adva rangot a válaszoknak, melyek viszont egyénre szabva érkeznek.

Mindemiatt tehát a templom nyitva áll minden lehetséges kapcsolatkeresési mód, minden ünnepélyes szertartás számára, származzanak azok bármilyen hagyományból, így gyakran helyet ad messziről érkezett vendégek által bemutatott ceremóniáknak is. A damanhuriak számára pedig ez minden hónapban a telihold megünneplésének (azaz az „Oracolo”-nak) a helye, melyen vendégek és látogatók is jelen lehetnek.

A templom végén kiképzett amfiteátrum-szerű építményben – kedvező időjárású évszakokban – gyűléseket, találkozókat, zenei és színházi rendezvényeket tartanak, melyek pezsdítik a közösségi életet. Mindezeken túl: itt zajlanak a damanhuriak hamvai feletti temetési szertartások is mint búcsúüdvözletek és szerencsekívánatok azon új helyzet megéléséhez, mely felé az ünnepeltek közeledőben vannak.

 

A/1.c)

Emberek és Istenek

Emberek és Istenek: különbözőek és hasonlóak egyidejűleg

A damanhuri filozófia az emberi létezőket és az isteneket ugyanarra a fejlődési útra helyezi: az istenek, noha más-más jellemvonásokkal, az univerzum ugyanolyan jellegű részéhez tartoznak, mint mi, azaz ugyanahhoz az ökoszisztémához, melyben minden intelligens létező, ember, szellem és istenség, saját fejlődését mások fejlődésével összefüggésben valósítja meg.
A meggyőződés, miszerint az Emberiség (Umanitá) isteni eredetű, befolyásolja az istenségekkel való kapcsolatot, mely a damanhuriak számára nem vallásos jellegű viszonyuláson, hanem tiszteleten és információ-cserén alapul. E perspektívából nézve, amit a szertartások életre hívnak, az pusztán az a nyelvezet, amelyikkel kommunikálni lehet az isteni Erőkkel (Forze divine), és nem egy önmagáért való hódolat-bemutatás vagy hitbuzgalmi tett. A „Meditációs Iskola” (Scuola di Meditazione) általi Beavatás (Iniziazione) fő célja ugyanis egy sajátos szövetség létrehozása, illetve megszilárdítása emberek és istenek között, hogy támogathassák egymást fejlődési útjaikon.
A már említett isteni eredetet minden emberben bizonyos spirituális ösvények bejárása során lehet újólag életre kelteni, viszont ezen ösvények lehetnek egymástól igencsak különbözőek, hisz’ a bejárás kiindulópontjánál egyénekként állunk, a magunk tarka sokféleségével; a sokszínűség pedig mindig is arra a valódi gazdagságra utal, amellyel kezdettől fogva el vagyunk látva. Gyarapodni, fokozatosan fejlődni és jobbá válni, mindez Damanhurban azt jelenti: egyre inkább kitágítani megismerő-látókörünket, egyre inkább fokozni odafigyelő-érzékenységünket az élet minden körülöttünk létező megnyilvánulása iránt.
Damanhur spirituális üzenete bárki számára elérhető, aki el kívánja mélyíteni annak ismeretét: ugyanis Falco Tarassaco – Damanhur alapítója és spirituális vezetője – kezdettől fogva közzétette tanításait egyrészt előadássorozatokon és szemináriumokon, másrészt írásai, különféle publikációi által.

 

-A/1.d)

Kérdéskörök

Nyolc lépés a növekedés és az átalakulás felé

A „Kérdéskörök” (Quesiti) dinamikus tézisek, olyan kulcsfontosságú témák gyűjteménye, melyek úgy a meditációk során, mint a mindennapi életben támpontul szolgálhatnak az alcímben megfogalmazott célok felé vezető úton. Az összeállítás Damanhur kollektív felfedezéseinek vívmánya, azonban az egyes téziseket mindenki saját adottságai, jellemvonásai szerint értelmezheti.

 

Az Első Kérdéskör (Primo Quesito) a cselekvés és a választás fontosságára helyezi a hangsúlyt, hogy az életet tiszta szándékkal, a maga teljességében lehessen megélni.

A Második Kérdéskör (Secondo Quesito) kitartásra, folytonosságra szólít föl, hogy a meghozott döntések jelentőséget, súlyt kapjanak, aláhúzva ezzel együtt az adott szó megtartásának fontosságát.

A Harmadik Kérdéskör (Terzo Quesito) meghív minket gondolkodásunk logikai rendszerének megváltoztatására, hogy önmagunkat, az életet és a létezés magasabb dimenzióit másfajta nézőpontokból is szemlélhessük. Ez első lépése lehet egy civilizáció és egy kultúra kiformálásának.

A Negyedik Kérdéskör (Quarto Quesito) bátorítja mind a férfiakat, mind a nőket, hogy fedjék fel személyiségük női jellemvonásait, a készségességet, a nyitottságot, illetve annak mélyreható tudatát, hogy az egységnek egyik elemét képviselik.

Az Ötödik Kérdéskör (Quinto Quesito) ellenben a minden személyiségben ugyancsak jelenlevő férfias energiákra hívja fel a figyelmet, többek között arra a képességre, hogy lehet állandó, ugyanakkor harmonikus belső forrongásban is élni.

A Hatodik Kérdéskör (Sesto Quesito) viszont e két fő princípium – a női és a férfi – belső egyesítésére sarkall, aktivizálva ezzel a teremtés sajátos erejét; ám nem pusztán az élet fenntartása céljából, hanem annak a művészetben, a kreativitásban, a nemeslelkűségben és a kedvességben történő megnyilatkozása érdekében is.

A Hetedik Kérdéskör (Settimo Quesito) a kutatás két nélkülözhetetlen elemére, az eredményekben való kételkedésre, illetve azok alkalmazhatóságának mindenkori vizsgálatára hívja fel a figyelmet, hogy felhagyhassunk mindenféle dogmával és bizonyossággal, s hogy ekként felfedezhessük azt, ami önmagában igaz, túl a látszaton.

A Nyolcadik Kérdéskör (Ottavo Quesito) arra sarkall, hogy figyelmünket mások felé fordítsuk. Beszél továbbá a szeretetről és mások tanításáról mint világunk átformálása irányában járható utakról; beszél a tanulásról mint spirituális szükségszerűségről; illetve beszél a választott célkitűzéseink iránti hűségről, hogy valóra válhasson isteni eredetünk újraébredése, s hogy így a világ szolgálatára lehessünk.

 

-A/1.e)

A Nép – mint szuperindividuum

A közkinccsé tett képességek harmonikus tárháza

A damanhuriak egyfajta felettébb progresszív közösségként határozzák meg, és a „Nép(Popolo) névvel illetik önmagukat. E közösség különféle etnikumú és kultúrájú emberekből áll, akiket a negyvenévnyi együttélés, valamint a közös célkitűzés tart össze. Ez az erős kollektív identitás tette lehetővé, hogy kialakuljon egy összetett, részleteiben kidolgozott társadalmi modell, amely a szolidaritáson, a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapul; s tette lehetővé, hogy ezzel Damanhur a földkerekség jelenleg leghosszabb történelmet magukénak valló közösségeinek egyikévé váljon.

A damanhuri spiritualitás gyökerénél annak tudatosítása áll, hogy az egyéni megvilágosodás csak a másokhoz fűződő kapcsolati erők bevonásával érhető el. Az e cél felé való közeledés mélyrehatóan átalakítja egyéniségünket, más szóval, individuumunkat: felismerni önmagunkat másokban, ráhangolódni a közös lélegzés ritmusára, megtanulni az együttgondolkodást anélkül, hogy elveszítenénk saját egyéniségünket, sőt, egyre inkább értékelve azt . . . e lépések megtételével valósulhat meg, amit Damanhurban szuperindividuumnak (superindividuo) hívnak.

E kifejezéssel arra a kollektív képességre utalnak, mely a szeretet és a kölcsönös tisztelet révén sokakat egybeforraszthat, hogy ekként magasabb szintet lehessen elérni, mint egyéni jellemvonások egyszerű összegzésével; hogy valóra válhassanak más módon megvalósíthatatlannak tűnő álmok; s hogy felébredhessen az a bizonyos isteni, teremtésre képes belső kis csíra.

Ennek a tökéletesedés felé vezető ösvénynek a feltérképezése teljes lendülettel zajlik Damanhurban, jelenleg ez képviseli a legfontosabb kollektív spirituális célt. Minden damanhuri törekszik, hogy képességei legjavát vesse latba ebben a folyamatban, azzal a meggyőződéssel, hogy egy ilyen összefogás létrejöhet akár emberek százai között is, s így megvalósulhat a többszáz damanhuri között is.

Bárki, aki osztozni kíván e kutatómunka szellemiségében, csatlakozhat Damanhur szellemi-lelki világközösségéhez, azaz a Spirituális Néphez (Popolo Spirituale), amely minden tekintetben kiterjesztése a damanhuri progresszív közösség, azaz a Nép (Popolo) eszméjének, képviselve ekként az egyetemes emberi és szellemi értékek köré szerveződő, a világ minden népére kiterjedő egységesítő törekvéseket. Ennek jegyében a Spirituális Népnek még olyan – a világ minden táján élő – emberek is tagjai, akik a megvalósítás részleteiben a damanhuritól jelentősen különböző filozófiát, illetve hitet gyakorolnak.

 

             A/2.)

 

Meditációs Iskola

 Út a felébredés felé . . . elméletben és gyakorlatban

A damanhuri Meditációs Iskola (Scuola di Meditazione) egy olyan spirituális kutatási út bejárására sarkall, amely a gondolatok és tapasztalatok megosztására, illetve az önátformálásra alapozódva célul tűzi ki a minden emberben jelenlevő isteni csíra újraébresztését, élve a pozitív gondolatok teremtőerejével. Történetének negyven évében az Iskola ösztönözte és gazdagította a Damanhuri Szövetség (Federazione Damanhur) több mint huszonöt Spirituális Közösségének (Comunitá Spirituali) életét, valamint otthont adott a világ minden tájáról érkező, e témákban jártas kutatóknak.

 

-A/2.a)

Az Iskola jellemzői

Meditációs Iskola – hogy találkozhassunk belső tanítómesterünkkel

Damanhurban az elsőrendű spirituális út bejárásának tudományát a Meditációs Iskola (Scuola di Meditazione) birtokolja, illetve közvetíti. Kísérletezési és kutatási területei – a Meditációs Tanfolyam (Corso di Meditazione), „A Spirituális Szabadság eléréséhez vezető Út” (Percorso di Libertá Spirituale) – nyitottak mindenki számára a világon, bárminemű részvételi költség nélkül, mivel a tiszta Megismerés (Conoscenza), amely hozzáférhetővé válik, nem fejezhető ki pénzértékben.

A Meditációs Tanfolyam – mely közvetlen utat mutat Falco Tarassaco tanításának szívébe – egy beavatással kezdődik: ennek célja a spirituális ökoszisztéma (ecosistema spirituale) erőivel való közvetlen kapcsolat aktiválása. Az első találkozókon az élet, a törvények és az univerzumot irányító erők jelentőségének feltárása, a róluk szóló ismeretek elmélyítése folyik. Ezt követően minden résztvevő választ, hogy saját kutatását a Spirituális Utak (Vie Spirituali) melyikén keresztül folytatja majd tovább, ezek ugyanis hat különféle úton-módon teszik lehetővé a spiritualitás arculatainak gyakorlatba történő átültetését, a résztvevők saját adottságai, illetve egyéni jellemvonásai által kínált vonalak mentén.

„A Spirituális Szabadság eléréséhez vezető Út” viszont, az egyéni tudat felélesztése felé tartó ösvényen keresztül, a már említett spirituális ökoszisztéma erőivel való kapcsolat tágabb kifejlesztését tűzi ki célul. Falco Tarassaco látásmódja szerint ugyanis: ha egy ilyen ösvény hiteles, mindig életre kel a belső tanítómester, mégpedig akkor, amikor egyszerre nyitottá válunk a másoknak adható és a másoktól kapható segítségre. Az Út bejárása az instruktorok és a résztvevők által közösen megállapított periódusokban, elmélkedő összejöveteleken történik, ezeken nyílik mód az egyéni spiritualitás színezetének feltérképezésére, majd behatárolására.

A Meditációs Iskola arra tanít bennünket, hogy ne ruházzuk át senki másra a saját spirituális fejlődésünkért való felelősséget; a „Meditáció” egy olyan úton-járásként értendő, mely a nap huszonnégy órájára megszabja életvitelünket, az „Iskola” pedig eltarthat egész életünkön keresztül . . . persze, ha mi is óhajtjuk azt.

 

-A/2.b)

Ritualitás

Nyelvezet, mely kaput nyit a spirituális szféra felé

Damanhurban a Rítus (Rito) olyan nyelvezetnek tekinthető, mellyel kommunikálni lehet a spirituális ökoszisztémában, azaz a létezés nem-anyagi dimenziójában lakozó minden intelligens életformával.

Léteznek a természet ritmikus változásaihoz igazodó, úgynevezett Nagy Rítusok (Grandi Riti), mint a Napfordulók és Napéjegyenlőségek* (Solstizi ed Equinozi), az isteni és a természeti erőkkel való egység ünneplési alkalmai, valamint az Elhunytak Emlékünnepe* (Commemorazione dei Defunti), melynek során kapu nyílik a Túlvilág (Oltre) felé, hogy emlékezhessünk mindazokra, akik már átkeltek oda.

Léteznek ezeken kívül mindennapos egyszerű rítusok is, ilyena fák köszöntése*(saluto agli alberi) bármelyik damanhuri közösség területére való belépéskor, ápolván ezzel a növényvilággal való kapcsolatot; vagy ilyen a minden étkezés előtti rituálisétel-tisztítás*(purificazione del cibo), mely arra szolgál, hogy az étel belső rezgésszámát összhangba hozza az azt elfogyasztó belső rezgésszámával, táplálván ezáltal a fizikai testen kívül a minket ugyancsak alkotó finomabb, energetikai testeket is.

A damanhuri Spirituális Utak (Vie Spirituale) mind a hat változatához tartozik egy-egy, azok különféle funkcionális alapelemeihez kapcsolódó, sajátságosan kidolgozott ritualitás. Ezeknek létezik személyre szabott változata is, mely segít a Beavatottaknak (Iniziati) tűzbe hozni az

önmaguk által meghatározott célok eléréséhez szükséges energiákat.

Minden damanhuri lehet saját rítusának celebránsa, mégpedig azon alapidea jegyében, miszerint minden egyes Beavatott (Iniziato) közvetlen kapcsolatban áll a spirituális ökoszisztéma erőivel.

Kísérő ének, tánc, zene és ritmikus dobolás, ezek minden alkalommal szerves részei a damanhuri rítusoknak, együttesen azon szavakkal, jelekkel, gesztusokkal, melyeket a Szakrális Nyelv* (Lingua Sacra) közvetít, egy olyan ősi nyelvezet, melyet a rítusokon kívül a Szakrális Művészetben (Arte Sacra) is használnak mint kifejezőeszközt.

 

* Napfordulók és Napéjegyenlőségek

Ősi rítusok az évszak-változások megünneplésére

Az egyik évszakból a másikba való átmenethez kötődő rítusokat az emberek, történelmük kezdete óta, az általuk lakott valamennyi kontinensen megtartották. A Napfordulókat (Solstizi) és a Napéjegyenlőségeket (Equinozi) Damanhurban is az év kiemelkedően szakrális pillanatainak tekintjük.

E rituális alkalmakat minden damanhuri együtt ünnepli, egy hatalmas kövek övezte körön belül. A rituális időszak napjai alatt egy tűz lobog e körben, mely a Napot jeleníti meg; de Napfordulók alkalmával lobog mellette egy másik is, mely a Holdat képviseli. Minden ünneplés több momentumra tagolódik: meggyújtás (accensione), csúcspont (culmine), eloltás (spegnimento). A damanhuriak különféle, a beavatási rangidősségnek megfelelő színű tunikákba öltözötten lépnek be a rituális körbe. Füveket ajánlanak fel a tüzeknek, meditálnak, énekelnek, saját maguk által összeállított himnuszokat és imákat recitálnak. A rituális alkalmak több fázisát is zene és szakrális tánc kíséri.

Az utóbbi években, a damanhuriak számának gyarapodása miatt, az aktuális rítust két-három ízben is megrendezik, más és más napokon, hogy mindenkinek lehetősége legyen a részvételre. Ünnepi alkalmak tehát ezek, melyekre vendégeket is szívesen látnak, pusztán a megfelelő időpontot kell egyeztetni Damanhur Vendégfogadó Irodájával (Damanhur Welcome Office).

 

 

* Elhunytak Emlékünnepe

Találkozási alkalom a mi dimenziónk és a Túlvilág között

A Napfordulókon és Napéjegyenlőségeken túl az év folyamán egy további nagy rítus is megrendezésre kerül, mégpedig ősszel, október vége és november eleje között. Ez az Elhunytak Emlékünnepe (Commemorazione dei Defunti).

A damanhuri felfogás értelmében az „élők” világa és a „halottak” világa pusztán ugyanazon spirituális élet kétféle kifejeződési formája, és vannak alkalmak, amikor kommunikációs rést lehet nyitni e dimenziók között. A rítus a legfontosabb ilyen kapcsolódási alkalom, melynek során gondolatokat lehet küldeni, fogadni, azaz cserélni elhunyt damanhuri polgárokkal, de ugyanígy testüket már elhagyott saját hozzátartozóinkkal is. Az élet ünneplésének pillanata tehát ez is, mégpedig annak minden formájában.

A rítus, hasonlóan a Napfordulókhoz és a Napéjegyenlőségekhez, egy kövek övezte körben zajlik, ugyanúgy egy tűz körül, meditációs fázisok, imák, énekek, tűzbe-ajánlások közbeiktatásával. Ezalatt a damanhuriak a kő-körön belül tartózkodnak rituális ruháikba öltözötten, míg a vendégek közvetlenül körülöttük.

 

* A fák köszöntése

Tiszteletadási gesztus, amikor érintkezésbe lépünk egy adott hellyel

 

A legtöbb damanhuri területen ki van jelölve egy köszöntésre szolgáló fa, melynek közvetítésével az odaérkező a hely entitásának tudomására hozhatja jelenlétét. Minden terület egy élő környezet, ahol növények, állatok, természeti lelkek és emberek élnek együtt. Nekitámaszkodni egy fa törzsének . . . ez a tágabb környezet damanhuriak által választott üdvözlési formája, melyhez mindig társul annak tudatosítása, hogy az élet számos formában nyilvánul meg körülöttünk.

Ahhoz, hogy e köszöntés megtörténhessen, az adott területen kiválasztanak egy könnyen megközelíthető helyen álló, felnőtt-korú fát, hogy képviselje tágabb környezetét. Általában fát választanak, mert a növények, jellegüknél fogva, alapvető meghatározói minden spirituális ökoszisztéma egyensúlyának. Néhány damanhuri területen viszont fa helyett egy kő tölti be ugyanezt a központi szerepet. Sokszor előfordul, hogy álmok és inspirált üzenetek közlik a lakókkal, melyik természeti elemet válasszák a köszöntés centrumának.

 

* Az étel megtisztítása

Személyes rítus, mely összhangba hoz a táplálékkal

 

A Meditációs Iskola által kijelölt ösvénynek ugyancsak erős bázisát képezi a személyes energiák irányítása, összhangban a spirituális ökoszisztéma erőivel, hogy a mindennapi tettek hatékonyabbá és tudatosabbá válhassanak.

A damanhuriak által gyakorolt egyszerű, személyes ritualitás egyik példája az „étel-tisztítás” (purificazione del cibo). A táplálkozás jó alkalom az önmagunk és környezetünk iránti tudatos viszonyulás, valamint az asztaltársainkkal való együttétkezés, együttélés gyakorlására. Minden étkezés kezdetekor egy mély lélegzetvétellel és egy tisztításra utaló rövid passzus recitálásával közvetlen összhang teremtődik az étel és az azt elfogyasztó személy között. Ekként az étkezés alkalmassá válik egyaránt fizikai és energetikai táplálékok felvételére.

Természetesen, a megtisztított étel nem válik szükségszerűen jobbá, vagy emészthetőbbé, vagy dietetikus szempontból egészségesebbé. Az viszont mindig alapvető, hogy a táplálék-felvétel tudatosan történjen, s hogy megjelenjen a felelősségérzet, mely utóbbi a damanhuri Meditáció alapértékeinek egyike.

 

* Szakrális Nyelv, Szakrális Tánc

Hangokat, írásjeleket, illetve mozdulatokat mint közvetítőeszközöket használó ősi nyelvezet

 

A Szakrális Nyelv (Lingua Sacra) egy olyan, Falco Tarassaco által bevezetett nyelvezeti forma, mely hangok, írásjelek, illetve különféle mozdulatok segítségével közvetíti a mondanivalót. Falco tanítása szerint egy archaikus nyelvezetről van szó, mely abba a korszakba nyúlik vissza, amikor az emberiség még uralta a létezés mélyebb értékeit, tudatában volt azok jelentőségének. Egy mitikus felfogás szerint a Szakrális Nyelv megegyezik azzal, amit az emberek beszéltek a bábeli események előtt, azaz, Bábel égi célokra törő tornyának megépítése előtt, mely történet a Biblia Teremtésről szóló könyvében olvasható.

A Szakrális Nyelvben minden fogalom kifejezhető írásjellel, kimondott szóval és a Szakrális Tánc (Danza Sacra) egy mozdulatával. Lehet tehát: írott, rajzolt, kimondott, elénekelt, eltáncolt.

Damanhurban, tanulási célzattal, e nyelv minden előbb leírt formájában erőteljesen használatos, legyen szó akár énekes művekről, akár „Az Emberiség Templomai” egy-egy termének, illetve az egyes közösségek imára és meditációra szánt helyeinek dekoratív elemeiről. Eltáncolt formájával rituális ünneplésekkor és közösségi tánc-alkalmak során lehet találkozni.

A Szakrális Nyelvben előforduló jelek, vagy azokhoz hasonlóak, fellelhetők több ősi ábécében is, ez pedig megerősíti Falco kijelentését, miszerint e nyelvezet gyökerei igen régre nyúlnak vissza.

 

-A/2.c)

Mindennapi spiritualitás

Az Utak: különféle érdeklődési körű csoportok az Iskolán belül

 

A „Spirituális Utak” (Vie Spirituali) megnevezés azon kisebb csoportokra utal a Meditációs Iskolán (Scuola di Meditazione) belül, amelyekhez tartozva a Beavatottak (Iniziati) saját érdeklődési körüknek, szándékaiknak, adottságaiknak megfelelő fejlődési utakat járhatnak be. E Spirituális Utak, kiegészítve a meditációs képzés általános folyamatát, a személyre-csoportra szabott minőségi erények gyakorlása által teremtik meg az egyéni Megvilágosodás (Illuminazione) alapjait, hisz’ ezen idea elérésének legalább annyi útja-módja létezik, mint amennyien vagyunk.

A Spirituális Utak változatosságán keresztül nyílik lehetőség átültetni a gyakorlatba azt a damanhuri alapelvet, mely szerint az egyének révén megnyilvánuló sokszínűség a spirituális gazdagság forrása az egész kollektíva részére.

Minden damanhuri választ egy Utat, s ha kívánja, e mellé – mint elsődleges mellé – egy másodikat, amelyen vagy amelyeken haladva teheti egyénileg és csoportban alaposabbá ilyen irányú kutatását.

Az Utak nem csupán a spirituális folyamatok alapvető meghatározói, de jelentős szerepük van Damanhur vezetésében is, olyannyira, hogy a Szövetség (Federazione) egyes irányító funkcióinak ellátása magukra az Utakra van ráruházva.

Jelenleg hat különféle Út létezik:

 • Szerzetesek és Ezoterikus Párok Útja (Via del Monacato e delle Coppie Esoteriche): ezt azok választják , akik egyedül vagy párban kívánják saját céltudatos életenergiáikat mederben tartani;
 • Lovagok Útja (Via dei Cavalieri): azok számára, akik biztonsági és terület-védelmi feladatok ellátásában, illetve a templomok felépítésében foglalatoskodnak;
 • Orákulumok Útja (Via dell’Oracolo): a rituális nyelvezet elmélyítésére törekvőknek;
 • Szó és Művészet Útja (Via dell’Arte e Parola): az üzenet-tartalmak átadásán, valamint a művészetek finomításán munkálkodóknak;
 • Egészségápolás Útja (Via della Salute): a különféle gyógymódok alkalmazásában és a jólét megteremtésében fáradozóknak;
 • Művészi Munka Útja (Via dell’Arte e Lavoro): azoknak, akik az egyes tevékenységek és szolgálatok elvégzésében, illetve azok fejlesztésében szorgoskodnak.

Léteznek kisebb utak, ösvények is, úgynevezett ’Irányvonalak” (Indirizzi), azok számára, akik  az iskolai és a családi vonatkozású nevelésben, vagy akik az élelmiszer-önellátásban, illetve a  fenntarthatóság megvalósításában vesznek részt.

 

A/3.)

Falco Tarassaco

 Falco személye és tanítása – mint Damanhur alapjai

Falco Tarassaco, azaz Oberto Airaudi (1950 – 2013) alapítója, majd spirituális vezetője volt Damanhurnak. Az ő tanítása révén született meg az a sajátos, spirituális filozófia, mely a hetvenes évek elejétől kezdődően megteremtette Damanhur létrejöttének és további fejlődésének alapjait. Felvilágosult és pragmatikus látásmódja életet adott egy szolidaritásra, közmegosztásra, kölcsönös szeretetre és környezetünk iránti tiszteletre alapuló termékeny realitásnak, mégpedig olyan fokig, hogy mint „fenntartható társadalmi modell”, elnyerte az ENSZ Emberi Települések Központja 2005-ös Világfórumának elismerő díját*.

Falco rendkívüli képességű személyiség volt, a humorral teli élet mestere, újító szellemű látnok, akinek ihletésére öltöttek formát az Emberiség Templomai (Templi dell’Umanitá) egy, ma már világszerte ismert, a művészetnek és a spiritualitásnak szentelt, földbevájt épületegyüttesben. Ez a határ-tudományokban fáradhatatlan kutató indította útjára a Meditáció, a Spirituális Gyógyítás, az Alkímia, a Ritualitás és a Hipnózis iskoláit. Úgynevezett szelfikus festészete (pittura selfica) többek között Moszkvában, San Francisco-ban és Berlinben is kiállításra került. Harminc könyve jelent meg, több nyelvre is lefordítva, melyek mind filozofikus életszemléletét tükrözik.

 

* Elismerő díj az ENSZ-től

 Elfogadva . . . mint „fenntartható társadalmi modell”

Az ENSZ Emberi Települések Központjának 2005-ös Világfóruma elismerését fejezte ki Damanhurnak, a Közösségek Szövetségének, elfogadva ezzel mint „fenntartható társadalmi modellt”. A díjat Shen-Zen kínai városban Bisonte Quercia, másnevén Antonio Nigro vette át, ki ezidőtájt Vidracco polgármestere volt, e községet már régóta irányító, damanhuriakból álló bizottság élén.

Az említett Világfórum megerősítette:

„Damanhur teljes mértékben kiérdemelte ezt a díjat. A hetvenes évek első éveiben alapított Damanhuri Szövetség ma a művészeti, ökológiai, spirituális és társadalmi kutatások egyik nemzetközileg is ismert központja. Damanhur egyfajta öko-társadalom, húsz kisebb közösségből és öko-faluból alkotott szövetség. Egyik legsajátosabb jellemvonása a környező vidékkel, annak városaival, községeivel ápolt kapcsolata. (. . .)

Damanhur mára egy jól megszervezett gazdasági és kereskedelmi rendszert épített ki, technológiai jártasságra tett szert a megújuló energiák használatában, bio-konform lakóhelyeket hozott és hoz létre, valamint nagy figyelmet szentel a folyamatos képzésre.

Gratulálunk!”

Marc Merson, az ENSZ Emberi Települések Központja Világfórumának nemzetközi programokért felelős igazgatója

 

 

 

 

-A/3.a)

 

Ki volt Falco?

Alapító és inspiráló, de mindenekelőtt társ az úton

 

Falco Tarassaco a damanhuriak számára olyan útitárs volt, aki tudta, merre vezet az út; ezenfelül látnok, filozófus és olyan mester, aki képes volt feleleveníteni az emberiség nagy tudáskincsét, mely az univerzum változásainak közepette feledésbe merült. Spirituális látásmódjában nagy jelentőséget kapott a tett, a kitűzött célok gyakorlati megvalósítása – azaz: a közösségek létrehozása, a Templomok megépítése és megannyi damanhuri szándék valóra váltása – mint ön- és életismeretünk elmélyítésének lehetséges módja, mindaddig, míg el nem érjük a mindannyiunkban szállást kapott isteni szikra* (scintilla divina) újraébredését, ezzel pedig az univerzum isteni lelkéhez való kapcsolódást. Az általa kitaposott spirituális tanösvény – a Meditációs Iskola (Scuola di Meditazione) – a másokkal való összeméretésen, az univerzumot benépesítő erőkkel való párbeszéd keresésén, a személyes lelki érzékenység fejlesztésén és az egyéni döntések meghozatala utáni felelősségvállalás kialakításán alapszik. „Anélkül, hogy megfeledkeznél a humorról” – emlékeztette mindig társait; ugyanis ahhoz, hogy fontos dolgokat vigyünk végbe, ugyanúgy fontos, hogy fel tudjuk fedezni azok humoros oldalát is.

Annak számára, aki „csak” úgy ismerte őt mint gyógyítót, művészt, látnokot, Falco egyszerűen egy szokványokon felülemelkedett ember volt, rendkívül kíváncsi, kreatív és alapvetően humánus.

Arra való buzdításai, hogy építsék fel Damanhurt, s hogy éljék meg ezt a spirituális kalandot anélkül, hogy engednének egy dogmáktól megmerevedett vallás létrehozására irányuló kísértésnek, olyan, mindmáig erős bázist teremtettek, amelyen a damanhuriak napról napra folytathatják a közös Álom (Sogno comune) még vele együtt megkezdett kimunkálását.

Üzenete lényegének továbbadása – annak részéről, aki már megismerte ezt a létformát – a legjobb módon úgy történhet, ha folytatódik egy élhetőbb valóság reményének felépítése, mégpedig mosollyal, optimizmussal eltelten, mely lehetővé teszi, hogy a legjobbat hozzuk ki minden helyzetből, még a legnehezebből is, amint erre Falco mindig is emlékeztetett.

 

* Isteni szikra

Univerzumunk minden formáját összekapcsoló esszencia

A mindannyiunk lelkében jelenlevő isteni szikra (scintilla divina) az emberi lények isteni természetének „tanúja”. Minden egyén része az Őseredeti Ember-Istenségnek (Divinitá Primeva Uomo), annak az erőnek, mely a damanhuri mítosz szerint átjárja az egész univerzumot. Ez az Őseredeti Ember-Istenség, behatolva a Formák Világába (Universo delle Forme), annyi részre osztja fel magát, amennyi élő forma létezik az univerzumban.

Mindannyian képviseljük tehát az Istenségnek egy részét, és az emberi lénynek eme isteni természetét jelképezi az isteni szikra, az Istenségnek ez a végtelenül piciny része, mely jelen van minden személyben. Elérni ezen isteni természet teljes tudatosítását . . . ez minden emberi létező fejlődésének távlati célja.

 

 

-A/3.b)

 

Üzenete

Felhívás a szeretetre, a megismerésre és a másokkal való egységre

 

Falco Tarassaco egy – immár sok-sok nyelvre átültetett – üzenetet fogalmazott meg a világ számára, mely az egymás iránt érzett szeretetre, a szolidaritásra, valamint önmagunk lankadatlan fejlesztésére hív fel. Az ő karizmatikus egyénisége ahhoz az emberéhez volt hasonlítható, aki erősen meg van győződve saját küldetéséről, és így arra is képessé válik, hogy önmagát páratlan energia-befektetéssel és következetességgel e célnak szentelje. Túl hervadatlan mosolyán, eleven és feladatra kész intelligenciáján, kimeríthetetlen ötletgazdagságán, ahhoz szenvedélyesen ragaszkodott, hogy a Damanhuri Álom (Sogno Damanhur) megvalósítása – melyre teljes energiájával fókuszált –  mindig a középpontban maradjon. E feltétlen önátadása gyakorta egyfajta rezonálásra késztette mindazokat, akik kapcsolatba léptek vele, ezzel szinte elkerülhetetlenül „megfertőzve” őket saját életenergiájával és egy új világ megteremtésére irányuló tettvágyával.

Mítoszoknak és érzelmekkel telített jelképeknek is nagy alkotója volt, hogy mélyben rejlő igazságokat tárjon fel velük. Ilyen – például – az az időben távoli pont, ahonnan egy idegen küldetett a Földre, hogy végrehajtsa a „síkok szétválasztását” (divaricazione di piani), és visszaállítsa az egyensúlyt a bolygón; ilyen továbbá az Őseredeti Istenség (Divinitá Primeva), aki tükör módjára darabokra törte önmagát, hogy beléphessen univerzumunk minden jelenlévő formájába; és ugyanilyen a „Négy másodperc” (Quattro secondi) kávéház, ahol a „mindenekelőtti” törvények találkoznak, és életet adnak az univerzumnak . . . ezek tehát epizódok a világ és az élet történetéből, melyekben összefonódik ezoterika, filozófia, hagyomány, illetve a megújulás vágya, mely utóbbi Damanhur létrejöttének is forrása.

 

-A/3.c)

 

Életrajza

Különös képességei egy különös gyereknek, aki szerelmese volt a kísérletezésnek

 

Falco Tarassaco élettörténete azé az emberé, aki erősen hitt saját álmaiban, mígnem másokat is bevont mindebbe, módot adva ezzel számukra is az álmodozásra. Egy olyan ember élettörténete is, aki soha nem vesztegette el idejét: 1950-ben születik a Torino tartománybeli Balangero-ban, Dovilia és Giovanni gyermekeként, s már kiskorától fogva megnyilvánulnak szokatlan képességei: megszünteti társai fájdalomérzetét, amikor azok megsérülnek; látomásokkal és csodába illő jelenségekkel élénkíti játékaikat, bár ez néhány barátját, olykor pedig saját szüleit is megrémíti; folyton-folyvást azzal próbálkozik, hogy behatoljon a természeti és a természetfeletti törvények közötti határmezsgyébe, amint azEgy alkimista történeteicímű könyvében azt elmeséli.

1967-ben publikálja első könyvét, „Tizenhat évem versei” címmel, ezt követi 1968-ban az „Öngyilkosságom krónikája”. 1969-ben kéri és el is nyeri a Fiatalkorúak Bíróságától nagykorúságának elismerését, melyet a szabályok alapján csak két évvel később kellett volna megkapnia. Még ugyanabban az évben meg is házasodik, és ebből az első frigyből születik Valeria és Adriano. Harmadik gyermeke, Laene, 2001-ben követi őket. Amikor biztosítási ügynökséget nyit, ő a legfiatalabb bróker egész Olaszországban. Kutatási szenvedélye azonban hamar arra készteti, hogy elhagyja első munkahelyét, és teljes egészében a sugárzó bioenergiák, illetve a paranormális jelenségek tanulmányozásának adja át magát. Így, amikor huszonöt éves korában néhány barátjával Torino-ban megalapítja a Hórusz Központot (Centro Horus), már közismert mint pranoterapeuta, parapszichológus, médium és mint hipnotizőr; majd körbejárja Olaszországot, mely alatt egyik találkozó egy másikat követ mindazokkal, akik később Damanhur társalapítói lesznek. Ekkor meséli el nekik azt, amit saját küldetésének érez: létrehozni egy kutatásokon és tetteken alapuló spirituális társadalmat, ahol nők és férfiak próbáljanak megteremteni egy újfajta egyensúlyt az isteni és a természeti erők, illetve az emberi létezők között.

A Hórusz Központ megalapításától kezdve Falco élete a továbbiakban párhuzamosan zajlik Damanhur életével: 1977-ben a Közösség megalakításának alapgondolata és a kiszemelt földterületek megvásárlása Alto Canavese-ben, majd 1979 decemberében az első közösség felavatása. 1983-ban útjára indít egy kezdeményezést azÉlet Játéka(Gioco della Vita) névvel, célul tűzve ki a közösségi tagok belső megújulását, melynek megerősítésére a damanhuriak új nevet vehetnek föl, mégpedig egy-egy állatnak a nevét . . . ily’ módon kapja ő is a Sólyom (Falco) nevet.

Damanhur néhány száznyi tagot számlál már, amikor 1992-ben az Ivreai Köztársasági Ügyészség felfedezi a nagy titkot: az addig rejtve épülő földalatti Templomokat. Négyévnyi intenzív jogi és politikai harc kezdődik ezután, viszont ennek lezárásaként, 1996-ban azok, mint „Az Emberiség Templomai” (Templi dell’Umanitá), megkapják a használhatósági engedélyt. Ettől a pillanattól fogva Damanhur nemzetközi szinten is ismertté válik, köszönhetően éppen e Templomoknak, melyek felkeresése ezentúl céljává válik úgy kutatóknak és művészeknek, mint egyszerű kíváncsiaknak. „Az Emberiség Templomai” Damanhur üzenetét is hordozzák, egy olyan öko-társadalom üzenetét, mely képes összeegyeztetni metafizikai törekvéseket politikai aktivitással, szolidáris elhivatottsággal és alkotó-tevékenységgel . . . nem szokványos oktató-nevelő munkával és élvonalbeli egészségügyi szolgálattal . . . s még igen sok más dologgal. Falco alakja mindvégig a háttérben marad: személyesen elkötelezi magát a Templomok fennmaradásáért, azonban anélkül, hogy bármilyen döntéshozó szerepet vállalna Damanhur közvetlen irányításában, jobbnak látva megmaradni pusztán spirituális vezető-szerepben, és folytatni tovább kutatásait a „Selfica, illetve az emberi képességek kiaknázása területén.

Művészi pályafutása a nyolcvanas években kezdődik, az úgynevezettSelfica-festészet(Pittura Selfica) megteremtésével; e technika egy antik eljárással áll kapcsolatban, mely megengedi használni az „intelligens energia” formáit, alkalmassá téve azokat harmonikus kapcsolatra a környezettel és a benne élőkkel. Minden képéhez viszonylag hosszú cím társul, melyekben újra életre kel első éveinek költői vénája. E képek sok városban szerepeltek már kiállításokon mind Olaszországban, mind a nagyvilágban; utóbbiak között van Moszkva, London, Zürich, Berlin, Tokió és San Francisco.

A kilencvenes évek kezdetétől egyre inkább saját kutatásainak szenteli idejét a Spirituális Fizika (Fisica Spirituale) területén, e témában azonban intenzív párbeszédet tart fenn a damanhuriakkal csütörtök esti találkozóik alkalmával, mely párbeszéd 1988-tól megszakítatlanul zajlik, s csak halála előtt néhány nappal ér véget, azaz: 2013 júniusában.

 

 

 

 

A/4)

Mágia és Teurgia

 A „Mágia” valódi jelentése: felszínre hozni a bennünk rejlő képességeket

Az univerzumban számos olyan energia lakozik, melyek közül sok egyáltalán nem kapcsolódik fizikai testhez, azaz: túl az ásvány-, növény- és állatvilágon, léteznek olyan szférák is, ahol az élet és az értelem fizikai test nélkül bontakozik ki. Ezen energiákat és entitásokat, melyekhez az ember mindig is hasonlítani szeretne – a természeti szellemektől az isteni dimenziókig, mely utóbbihoz a világ különféle népeihez és kultúráihoz kötődő istenségek tartoznak -, együttesen spirituális ökoszisztémának (ecosistema spirituale) nevezzük. Az antik ismeretek és az azóta történt újabb felfedezések felhasználásával kidolgozott módszerek segítségével harmonikus kapcsolatba kerülhetünk ezekkel az energiákkal. E módszerek közül az egyik a Mágia: ez Damanhurban arra szolgál, hogy felszínre tudjuk hozni a mindannyiunkban bennrejlő képességeket; a másik a Teurgia: ez pedig azon technikák és nyelvezetek tárháza, melyek a rítusok során lehetővé teszik a kommunikációt más dimenziókkal.

 

 

 

-A/4a)

 

A Rítus nyelvezete

Lehetőség a kommunikációra az élet minden formájával

Az ember mindig is kereste a párbeszédet az isteni és a természeti erőkkel. A klasszikus panteonok mitológiájától a természeti szellemek szférájának irodalmi ábrázolásáig számtalan formában megnyilvánult már vágyunk arra, hogy kapcsolatba lépjünk ezen intelligenciákkal. E finom energiákkal való párbeszéd megteremtése kapta Damanhurban a „Mágia” nevet. A mágikus műveletnek nem az a célja, hogy rendkívüli dolgokat produkáljunk, sem az, hogy megbolygassuk a természeti törvényeket, hanem hogy harmóniába tudjunk kerülni az élet univerzális törvényeivel és annak minden formájával. A „Meditációs Iskola” (Scuola di Meditazione) e tekintetben „beavatási” iskolaként funkcionál, mert rituális formában újítja meg és szentesíti a kapcsolatot a szoláris és pozitív erőkkel, választva azokat támogató útitársul a mindannyiunkban szunnyadó isteni szikra (scintilla divina) felébresztéséhez vezető úton.

A rítus az a – hosszú és kitartó gyakorlása során időről időre formálódó – nyelvezet, mely gondolatok, szavak és gesztusok ismételgetéséből áll, s ha mindezeket az akarat megerősíti, hatások érhetők el vele úgy a formák világában, mint a finomabb szinteken. Például: az imádkozásról a damanhuri spirituális filozófia azt vallja, hogy az a gondolatok megfelelő összpontosítását jelenti, mégpedig a kívánt eredmény eléréséhez szükséges irányultsággal; ugyanígy, az isteni szférával való kapcsolatteremtésben nem a „könyörgés” vagy a „kegyelem” szavakat használja, helyettük öntudatosságról és tiszta tudatról beszél.

A damanhuri spirituális felfogás szerint minden dolog a gondolkodás és a tanulás tárgyaként kap szerepet, beleértve a spirituális ökoszisztéma energiáihoz fűződő kapcsolati szférát is, azaz: semmi sincs dogmatikai bizonyosságokra alapozva, hanem egy állandó kutató-kereső hozzáállásra, illetve a saját tapasztalatok eredményeire. A rítus, a meditáció, az alkímia egyszerűen különféle módszerek az élet titkainak kifürkészésére, hogy jobban megértsük helyünket, szerepünket az univerzumban, s hogy mindennap keressük fejlődésünk lehetőségeit, kiterjesztve érzékelésünk és érzékenységünk vonzáskörét.

 

 

-A/4b)

 

Spirituális Ökoszisztéma

Ugyanaz az isteni energia – ezernyi formát öltve

A damanhuri filozófiai felfogás szerint a Létezés nagy egésze több univerzumot foglal magában. Az általunk lakottat az élet és az anyag különféle formái jellemzik, valamint ezeknek az idővel való kölcsönös egymásra hatása, mely idő lefolyása nem lineáris módon, a múltból a jelen felé, s onnan a jövő irányában zajlik, hanem egy komplex megoszlás szerint, idők és univerzumok egyidejűségét tételezve, amint teszi azt a kvantumfizika is.

Az alaphipotézis szerint a mi univerzumunkban az élet, illetve annak minden megnyilvánulása egy teljesen egyedi isteni mátrixból származik, azaz: egy univerzumunknál is sokkal nagyobb energiatömeg, ahhoz, hogy beléphessen a formák világába, egy erre megfelelő pillanatban fel kellett hogy ossza magát megannyi kisebb energiaegységre. Ezek némelyikének van fizikai formája, a többinek viszont nincs.

Damanhurban ez az energiatömeg az Őseredeti Ember-Istenség (Divinitá Primeva Uomo) nevet kapta, és lényegiségének a finom – vagyis nem-anyagi – szinteken létrejött megnyilvánulásai képezik azt a szférát, melyet általánosan „spirituális ökoszisztémának” (ecosistema spirituale) nevezünk.

Az évezredek folyamán az emberiség sok különféle erő jelenlétét tapasztalta már meg önmagán belül, ráébredve közben azok nagyságára. Ekként születtek / születnek meg a különböző kultúrák istenei, istenségei, melyeket a történelem tár elénk, beleértve a ma is aktív nagy vallásokat.

Az említett őseredeti önmegosztásnak egy viszonylag kisebb részében kaptak helyt a természeti lelkek (spiriti di natura), melyek a különféle népek és kultúrák hagyományaiban és legendáiban úgy szerepelnek mint erdők, források, rétek lakói.

A növények és az állatok is ugyanazon isteni természet megnyilvánulásai. Egyes teremtmények, köztük az emberi létezők is, egyfajta hídszerepet (forme-ponte) töltenek be a formák világában, vagyis képesek közelebb hozni az anyagi szintet a spirituálishoz, mert magukban hordozzák az isteni szikra (scintilla divina) egy darabját, mely, ha egyszer újból felébred, képes egyesíteni a létezés különböző szintjeit.

Az emberek és istenek közötti kapcsolat inkább szövetségi, mint alárendeltségi viszonyként

írható le, köszönhetően ugyanazon isteni természetnek, mely áthatja mindkettőjüket.

A damanhuri filozofikus látásmód szerint az emberiség fejlődése szorosan kötődik isteneinek fejlődéséhez (és ez megfordítva is igaz), illetve ugyanígy kötődik az állati és növényi fajok életéhez, valamint az egész földi élethez.

A spirituális fejlődés damanhuri fogalomkörében nem szerepel a valami mástól való „elszigetelődés”, ellenben szerepel a létezés különféle arculataival végbemenő mélyreható „összekapcsolódás”, mellyel egyidejűleg fennmarad az élet minden egyes formájának jelleget adó különbözőségek tiszteletben tartása.

Az emberek és istenek közötti viszony ideális formája Damanhurban a „Hármasság” (Triade) alakjában jelenik meg. A Hármasságban a föld népeinek – korábban mindig elkülönülésben, illetve konfliktusban álló – istenségei teljes harmóniában kapcsolódnak össze. Közülük azok, amelyek hasonló jellemvonásúak, illetve hasonló mítoszok szereplői, egymással egységben arra törekszenek, hogy egy új globális szövetséget hozzanak létre az isteni energiák és az emberiség között, s hogy e szövetség alkalmas legyen felpezsdíteni a tudati funkciókat, és rábírni az embereket – a különféle hitek nevében történő elzárkózás helyett – az egymás közötti összefogásra.

 

 

-A/4c)

 

Jövendölés

A jövő fürkészése teliholdkor

A Damjl-ban álló Szabadtéri Templom minden teliholdas éjjel a Jövendölés Szertartásának (Rito dell’Oracolo) ad otthont. Amint az közismert, a holdtölte kiemelkedő alkalom a felsőbb szférákkal való személyes kapcsolatfelvételre: lehetővé teszi, hogy intuitív gondolatok, ötletek, válaszok érkezzenek azoktól az „Erőktől” (Forze), melyek telihold esetén nyitottak a velünk való kommunikációra. Olyan körülmények teremtődnek tehát ekkor, melyek között mindenki különösképpen fogékonnyá válhat a spirituális ökoszisztémából jövő üzenetekkel és útmutatásokkal való szembesülésre. Aki részt vesz a Jövendölés Szertartásán, nem csupán szemlélőként lehet jelen, hanem azért is, hogy éljen a szinkronicitás megnyílásának kedvező alkalmával, melynek a telihold a hordozója. A damanhuri szertartás különlegessége, hogy eszményi harmóniával kapcsolódik a régi korok jövendőmondó-prófétai hagyományaihoz, illetve azon szertartásaihoz, melyek a velük foglalkozó csoportok részéről végzett hosszú-hosszú kutatómunka eredményeként formálódtak olyanná, amilyeneknek azokat ma ismerjük; melyeknek azonban céljuk ugyanaz most is: hidat teremteni anyagi szféránk és a szerteágazó lehetséges jövőképek között. A Jövendölés Szertartása egyfajta antenna-szerepet tölt be a mi dimenziónk és a tágasabb, emiatt távolibbnak tűnő valóságok között. Egyfajta időben való kutakodást tesz tehát lehetővé, melynek során saját növekedési utunk helyes irányára, valamint személyes és kollektív választásainkra vonatkozó jelekre, útmutatásokra akadhatunk. Két holdfázis között is megfogalmazható kérdés a Jövendölés Erői (Forze Oracolari) felé, átadva azt a „papnők” (pizie) csoportjának, akik ezt követően mediális kommunikációt igénybe véve kidolgoznak majd egy, speciálisan a kérdést feltevő személynek szánt választ, ezt pedig egy lapra írva a következő szertartáson nyújtják majd át. A Jövendölés Szertartásának nyilvános fázisa a szabadban zajlik, muzsikusok ütemes hangjainak és a Szakrális Tánc mozdulatainak kíséretében, illetve mindazon damanhuriak és vendégek jelenlétében, akik azon részt kívánnak venni.

 

 

 

-A/4d)

 

Alkímia

Az önátformálás egyik hagyományos útja

A természet erőivel való párbeszéd felvételére sokféle rituális nyelv lehet alkalmas. Az alkímia is egy ilyen lehetőség, viszont erre nézve Falco Tarassaco, Damanhur alapítója, felkínált egy újszerű látásmódot, kapcsolódóan az „élő erőkhöz” (forze vive), de ugyanúgy a „nyugvó erőkhöz” (forze spente) is. Az élő erők az egyes személyek érzelmeihez és tapasztalataihoz kötődnek, míg a nyugvó erők a természet alapelemeihez. Itt nem békafarkak vagy denevérszárnyak használatára kell gondolni, és nem csak azért, mert ezeket nehéz manapság beszerezni, hanem azért is, mert – még olyan átszellemült területeken is, mint Damanhur – más dolog a valóság, és más a fantázia.

Az alkímia fogalmába Damanhurban ugyanúgy beletartozik egyéniségünk átalakítása, mint az anyag átváltoztatása a különféle természetes, kémiai és kísérleti elemek nagy tudással véghezvitt összeelegyítése által. A damanhuri alkímia érzelmeken, emlékeken, gondolatokon keresztül fejti ki hatását, gyakorlatok és folyamatos kísérletezések által. A cél mindig a személyes fejlődés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében megfelelően előkészített eszközök, kövekből épített spirálok és labirintusok, tiszta elemekből (levegőből, vízből, földből, tűzből) felhalmozott gyűjtemények állnak rendelkezésre, hogy műveleteket lehessen végrehajtani a természeti lényekhez fűződő kapcsolat minőségén és az idő szférájában, mely utóbbi, egy damanhuri kulcstétel szerint, nem lineárisan mozog a múltból a jelen, illetve a jövő felé, hanem területszerűen, komplex módon eloszlik, lehetővé téve így a különféle idősíkok egyidejű jelenlétét, ezzel pedig az úgynevezett „párhuzamos univerzumok” (universi paralleli) létezését.

Az alkímia gyakorlásának vannak mind egyéni, mind kollektív formái, mert, a damanhuri hagyományos felfogás szerint, a kutatási eredményeknek egy-egy csoporton belül elvégzett egymással való szembesítése, illetve azok megosztása, hozzásegít az egyéni látókör kiszélesítéséhez.

Falco Tarassaco mindig kész volt saját ismereteit átadni bárki számára, akinek szándékában állt elmélyedni az egyes témákban, illetve a személyesen általa vezetett kutatásokban, beleértve az alkímia területén végzetteket is; mindezek átadására pedig a Damanhuri Egyetem különféle iskoláiban és tanfolyamain nyílt . . . és – követői jóvoltából – nyílik mind a mai napig alkalom.

 

 

 

A/5.)

Spirituális Fizika

Az univerzum rejtett életét irányító törvények

A damanhuri filozófia szerint a fizika és a kémia törvényei mellett léteznek egy párhuzamosan fennálló tudomány törvényei is, mely tudomány az univerzumot átjáró spirituális energiákat alapul véve szolgál magyarázattal a formák és az élet születésére. Fürkészve és kutatva ezt a széleskörű tudomány-területet, közben követve Falco Tarassaco tanításait, születik a Spirituális Fizika (Fisica Spirituale), másnéven Ezoterikus Fizika (Fisica Esoterica). Egy spirituális úton a rajtunk kívüli szférák kutatása mindig új felfedezésekre vezet minket belső szféráinkban is. Mindezek fényében a Spirituális Fizika nézőpontja szerint lefolytatott valóságfeltárás szerves kiegészítője a Meditációs Iskola (Scuola di Meditazione) által végzett vizsgálódásoknak, megosztva ezzel a közös cél eléréséhez szükséges feladatokat.

A Damanhuri Egyetem rendszeresen szervez Spirituális Fizika tárgyú szemináriumokat és tanfolyamokat mindazok számára, akik mélyebbre kívánnak hatolni e témakörben.

 

 

-A/5.a)

A Valóság vizsgálata

Megfigyelni a valóságot az egyetemes törvények fényében

 

A Spirituális Fizika (Fisica Spirituale) azokat a mechanizmusokat tanulmányozza – mégpedig mind személyes karakterrel, mind misztikával átitatott „lencséken” keresztül -, melyek az életet, az eseményeket és az univerzumunk létezésében szerepet játszó alapelemek mozgását irányítják. Az eljárás, mellyel az alapvető elvek és törvények vizsgálat alá vettetnek, a bennük résztvevők saját érzékszerveinek és képességeinek latba vetésével zajlik: minden kutató a tanulmányozással együtt kísérletezik is, annak eredményeit felhasználja, szükség esetén korrigálja, új távlatokat nyitva ezzel a minket körülvevő valóság megértése irányában.

A Spirituális Fizika a damanhuri valóság keretein belül egy dialektikus folyamat eredményeként szinte napról-napra születik, dinamikus nyelvezete folyamatosan fejlődik és korszerűsödik. Gyakoriak azok a találkozók, melyeken a damanhuriak egymást kölcsönösen tájékoztatva megvitatják az egyes elgondolásokat, felfedezéseket. Időnként kialakulnak különféle gondolkodási irányt képviselő iskolák is, melyek ugyanazokat az alapelveket más-más nézőpontból elemzik, a vélemények szembesítésekor újabb és újabb ösztönzést adva ezzel egymásnak a továbbgondolásra.

A főbb témakörök között szerepel: a kozmológia, a tér-idő fizikája, illetve az anyag szerkezetének és a világmindenséget fenntartó törvények sajátságainak leírása.

A Spirituális Fizika tudományos eredményeiből születnek az alkalmazott technológiák, hogy általuk befolyással lehessünk a térre, az időre és a szinkronicitásra; hogy intenzívebbé tehessük és kitágíthassuk érzékelő-képességünket; s hogy fenntarthassuk testünk egészségét.

A Spirituális Fizika megfontolás tárgyává teszi az úgynevezett „legfőbb rendszereket” (massimi sistemi), a filozofikus vonatkozásokat, az érzékeny ökoszisztémát, valamint az egyedi létezőket, azok fizikai, energetikai és spirituális összetettségében.

 

 

-A/5.b)

A Formák világa

Idő és forma által meghatározott univerzumunk

 

A Spirituális Fizika azt vallja, hogy a létezők szféráját az Őseredeti Törvények (Leggi Primeve) hatják át. E törvények egymással való találkozásakor, s az ebből fakadó kölcsönös egymásra hatások számtalan variációinak eredményeként, a létezés különféle szintjei jönnek létre, melyeket „univerzumoknak” nevezünk. Az egyes univerzumokat a „törvények mezejének” (campo di leggi) is hívják.

Az Őseredeti Törvények ezekben az univerzumokban már nem aktívak, ezeket a belőlük eredeztethető másodlagos, úgynevezett Származék-Törvények (Leggi Derivate) uralják. A mi univerzumunkban, melyet a „Formák Világának” (Universo delle Forme) is neveznek, e törvények közül nyolc van jelen, mégpedig egymással harmonikus egyensúlyban. E nyolc törvény a következő:

 • Szinkronicitás (Sincronicitá)
 • Unikális Atom (Atomo Unico)
 • Istenség (Divinitá)
 • Geometriális Esszencia (Essenza Geometrica)
 • Idő-Mátrix (Matrice Temporale)
 • Esemény-Hullás (Caduta Eventi)
 • Káosz (Caos)
 • Komplexitás Nyila (Freccia della Complessitá)

 

E fundamentális erők kölcsönhatásaiból jön létre az Idő (Tempo). A Formák Világát, nevéhez hűen, a benne jelenlevő formák, alakok sokfélesége, változatossága, egymástól való térbeli távolsága és az idővel való kölcsönhatása jellemzi.

Univerzumunk azon részeit, ahol az élet jelen van, összekapcsolja egy, a gondolatok, az információk és az energiák szabad áramlását lehetővé tevő hálózat: a Szinkrón Vonalak* (Linee Sincroniche) rendszere, mely Falco Tarassaco kutatásának tárgyát képezte már Damanhur első éveitől kezdve. A Szinkrón Vonalak hálózatának Földünket érintő része tizennyolc fővonalból és megszámlálhatatlan mellékvonalból áll. Damanhur ésAz Emberiség Templomaiúgy épültek meg, hogy kapcsolatuk legyen négy vonal e helyen létrejött keresztezési pontjával.

 

 

* Szinkrón Vonalak

Bolygónk és az egész univerzum kommunikációs rendszere

A Szinkrón (vagy másnevükön Szinkronikus) Vonalak (Linee Sincroniche) olyan kommunikációs rendszert alkotnak, amely összekapcsol minden olyan égitestet, ahol jelen van az élet.

Földünkön tizennyolc fővonal fut keresztül, mellékvonalak segítségével kapcsolódva egymáshoz; majd e tizennyolc fővonal, a földrajzi pólusokon újraegyesülve, egy-egy vonalként vetül ki mindkét irányban az univerzumba (azaz: a mi univerzumunkba).

A Szinkrón Vonalakon keresztül áramlik mindaz, aminek nincs fizikai teste: gondolatok, energiák, ingerek, illetve azok a lelki struktúrák, melyek a test halála után a Küszöbnek (Soglia) nevezett időtlen dimenzió felé tartanak, vagy amelyek onnan újra-megtestesülésük felé igyekeznek . . . és így tovább. A Szinkrón Vonalak összessége egy bizonyos értelemben az egész univerzumot, s benne minden egyes bolygót behálózó ideg-rendszernek tekinthető. Kapcsolatba kerülni e vonalakkal azt jelenti: belépni egy gondolati- és információs-áramlat kellős közepébe, mely helyzet nemcsak inspiráló lehet, de az áramlathoz való hozzájárulásra is ad lehetőséget, mégpedig a jelenlét tudatosítása és a gondolatok irányításának képessége által. Annak oka, hogy Damanhur itt, Alto Canavese-ben épült meg, éppen az, hogy e helyen négy vonal egyidejűleg van jelen (ilyen helyzet ezenkívül csak Tibet területén alakult ki), e vonalakkal pedig „Az Emberiség Templomain” keresztül lehet kapcsolatba lépni.

 

 

-A/5c)

Idő-tartály

Az Idő egy természetes, területszerű képződmény, sok-sok leágazással

 

A Spirituális Fizika két fő nézőpontból szemléli az Időt (Tempo): az egyik szerint olyan, mint az események egymásra következése ok-okozat alapján kapcsolódva egymáshoz; míg a másik szerint olyan, mint egy „terület”, ahol minden esemény egyszerre és egyidejűleg van jelen, s ahol már nem érvényes az ok-okozati törvény.

Az első esetben a múlt-jelen-jövő felfogás kap értelmet a szokásos módon, a lineáris logika szerint érzékelve azt. A második esetben létezik egy „örök jelen”, amelyben a lehetséges események határtalan sorozata képes kibontakozni. Mindkét feltételezés fontos fejlődési lehetőségek sorát nyitja meg, melyek komplex teóriák kidolgozásának kedveznek akár az időre, akár a tér-idő szövedék kutatására vonatkozólag.

Az idő, egyébként, nem egyszerűen „valami, ami múlik”, hanem sajátos jellemvonásokkal ellátott alapelem, a súly, sűrűség és hőmérséklet paraméterei szerint. E jellemvonásoknak köszönhetően az idő valóságos „tartálya az eseményeknek”, és így, egyesülve a térrel, lehetővé teszi a történések kibontakozását.

A Spirituális Fizika úgy tekint az időre, mint egy sajátságos, természet-adta külön birodalomra. Az ásványok, növények és állatok önálló birodalmai mellett létezik tehát az időnek is külön birodalma: egy intelligens ökoszisztéma, mely specifikus törvények alapján kölcsönhatásban van a tér birodalmaival. Az idő uralta területen különféle párhuzamos idő-leágazások képződnek, olyan különálló körzetek, ahol az idő lefolyása különböző módokon megy végbe. Megvan a lehetőség megismerni, majd átrendezni az idő-birodalmat, köszönhetően az „idő-magok” technológiájának, melynek „művelése” lehetővé teszi az esemény-áramlatok irányítását, új sorrendiségek felállítását, valamint a múlt jelenre kifejtett hatásainak módosítását. Sőt, mindezeken felül arra is megvan a lehetőség, hogy elméletet lehessen kidolgozni az időben végbemenő utazásokra, mely utóbbi kihívás mindig is lelkesítette a damanhuri kutatókat.

 

-A/5d)

A Lélek szerkezete

Komplex lények vagyunk, akik különféle életszinteken léteznek

 

A Spirituális Fizika szerint az emberi lény egyidejűleg különféle szinteken létezik: fizikailag, energetikailag és spirituálisan. A fizikai test mellett ugyanis jelen van egy komplex, finom fiziológia, melyben hatást fejtenek ki az energetikai testek, a vitális aura, a mikrovonalak* (microlinee) rendszere, a (damanhuriak által „adonajba”-nak nevezett) csakrák és még számos más szerv, melyeket fontos tudatosítani.

A mi lelki felépítettségünk is egy komplex valóság: mindannyiunkban több személyiség él együtt, s ezek mindegyike saját adottságai, elképzelései, kívánalmai, viszolygásai és szenvedélyei által fejeződik ki, teljesen úgy, mintha valóban önálló egyedek lennének.

Lelkünk tehát egyfajta belső mikro-közösségnek tekinthető, melynek meg kell találnia a megfelelő összhangot, a megfelelő harmóniát saját részei között, hogy életünket derűsen és kiegyensúlyozottan élhessük meg.

Mindezeken túl az emberi létezők még otthont adnak egy-egy, a spirituális természetből származó isteni szikrának is, melyek egyesítik az univerzum minden teremtményét. Ezek által az ember egy sajátos híd-szerepet tölt be, azaz olyan helyzetbe kerül, hogy közelebb hozhatja a materiális szintet a spirituális szinthez. Bensőleg tudatossá válni saját isteni szikránk jelenlétéről, ez felér egy fejlődési útszakasz beteljesedésével.

A halál pillanatában, miközben a fizikai és energetikai testek feloldódnak, a lélek megőrzi szerkezetét, és belép a Küszöbnek (Soglia) nevezett, időtlen dimenzióba, ahol a különféle személyiségek várják a kedvező alkalmat az újra-megtestesülésre.

A „megvilágosodás” és a „metamorfózis” azok a célkitűzések, melyeket az ember mindig szeme előtt tart, mialatt bejárja felébredése, illetve univerzumbeli szerepének tudatosítása felé vezető útját.

 

 

* Mikrovonalak

Hálózat, mely kapcsolódik az univerzális törvények mindegyikéhez

Már a méhen belül elkezd kiépülni, majd születéskor és az élet első éveiben formálódik ki minden kis egyedben egy energetikai hálózat, amely mentén gondolatok, befolyásoló hatások, valamint ösztönerők áramlanak: ezek a Mikrovonalak (Microlinee). Sok gyógyító iskola beszél az emberi test „meridiánjairól” és „érzékeny pontjairól” . . . Falco Tarassaco tanítása szerint viszont egy ennél összetettebb rendszerről van szó, amely magán hordoz minden kapcsolódási lehetőséget az univerzum életét irányító törvényekkel.

A mikrovonalak egyrészt az adott hely függvényében formálódnak ki, ahol az élet első fázisai zajlanak le, másrészt a körülvevő emberi környezet, illetve a gyermek gyakorlati és érzelmi életétől függő módon, egészen addig, míg stabilizálódnak, válva ekként a személyes jellem alapelemeinek egyikévé.

Hasonló e hálózat a Szinkrón Vonalak rendszeréhez, mivel mindkettő mentén gondolatokhoz és ingerekhez kötődő energiák áramlanak.

 

 

 

 

…folytatása következik